Tilauksen ennakkotietojen hyödyntäminen siltanosturin nostovaunun läpimenoajan lyhentämisessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-04-14
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
83 + 1
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on etsiä keinoja teollisuusnostovaunun läpimenoajan lyhentämiseksi hyödyntämällä asiakastilauksilta saatavia ennakkotietoja, sillä teollisuusnostovaunun toimitusaika on tärkeä kriteeri tarjouskilpailussa. Tarkoituksena on määritellä tilaukselta tarvittava tietotaso, jonka avulla vaunun valmistukseen tarvittavia toimenpiteitä on mahdollista aloittaa aikaisemmassa vaiheessa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty kirjallisuustutkimusta ja nykytila-analyysiä. Näiden lisäksi kehitysideoita on hankittu benchmark-vierailuilla. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään tuotantojärjestelmien ominaisuuksia ja tuotteen modulaarisuuden vaikutuksia valmistukseen. Lisäksi käydään läpi tilauspisteen paikan vaikutusta valmistusprosessiin ja tarkastellaan ostotoiminnan merkitystä toimitusprosessissa. Tämän jälkeen tutkitaan kysynnän ennustamisen käyttöä tuotannon apuna. Lopuksi tutkitaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän ylösajovaiheen tärkeimmät kohdat ja suurimmat riskit. Nykytila-analyysissä selvitettiin valmistettavan tuotteen rakenne ja tärkeimmät komponentit. Lisäksi tutkittiin toimitusajan kannalta kriittisimpiä komponentteja ja vaunun teknisten ominaisuuksien vaikutusta niihin. Tämän jälkeen tarkasteltiin vaunun toimitusprosessin muodostavia osaprosesseja ja ennakkotietojen käyttöä prosessissa. Tämän työn tuloksena selvitettiin kriittisten komponenttien nimiketasoiseen määrittelemiseen vaadittavat vaunun tekniset tiedot. Näiden tietojen hankkimiseksi kehiteltiin lomake, josta selviää valmistuksen kannalta tärkeimmät tekniset ominaisuudet. Hankittujen tietojen avulla muodostettiin prosessi, jonka avulla pitkän toimitusajan komponentteja voidaan hankkia aikaisemmassa vaiheessa. Tämä mahdollistaa komponenttien oikea-aikaisen saatavuuden vaunun kokoonpanon aloitushetkellä.

The goal for this thesis work is to find solutions for shortening the lead time of industrial trolley production utilizing the pre-order information available as the lead time plays an important role in tendering phase. The minimum level of information needs to be defined in order to begin the manufacturing operations of the industrial trolley at earlier time. The methods used are the literature review and the current state analysis of the crane manufacturing company. Further development suggestions are acquired by benchmarking other companies. In the literature review this study focuses on the features of the production systems and the effects of product modularization of manufactured products. The position of the order penetration point from the production process point of view is discussed. After that the importance of purchasing and demand forecasting in delivery process is discussed. Finally the main phases and the largest risks of implementation of the new Enterprise Resource Planning are explored. The current state analysis includes studying the main components and the construction of the product. The most critical components considering the lead time were defined and the effects of the technical features to the components were examined. After that the utilization of the pre-order information in the delivery process was reviewed. The information required to define the critical components on the item level was determined as a result of this research. To acquire this information from the sales units a form was developed. Utilizing this information it is possible to purchase the long delivery time components at an earlier phase of the delivery process thus the components are available for the assembly line at the right time.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Laiho, Pasi
Keywords
läpimenoaika, toimitusaika, toimitusprosessi, ennakkotiedot, alihankinta, lead time, delivery time, delivery process, pre-order information, subcontracting
Other note
Citation