Ratsastusreitit kaupunkialueella, suunnitteluesimerkkinä Länsi-Vantaan ratsastusreitit

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMuukka, Laura
dc.contributor.authorKorhonen, Pauliina
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.supervisorRihtniemi-Rauh, Anne
dc.date.accessioned2015-07-01T08:17:41Z
dc.date.available2015-07-01T08:17:41Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractThis thesis discusses multilateral problems and benefits related to urban trail riding, and introduce the bridle path plan that was created for city of Vantaa during the course of this study. Most of the existing bridle paths in Finland have been constructed as a result of emerged conflicts between the landowners, inhabitants, equestrian enthusiasts and entrepreneurs, thus the focus on this thesis is on the reasons behind these conflicts and on how to resolve them. The thesis covers various issues that complicate or enable trail riding in the proximity of cities. Up until now there has not been comprehensive guideline for bridle path planning in Finland, but due to large number of hobbyists there is an apparent need for this kind of planning instructions. The thesis is composed of four parts: 1) the theory behind bridleway planning, 2) the general bridleway plan for the city of Vantaa, 3) the landscape management plan for bridleways for city of Vantaa, 4) the guidelines for planning and building bridleways. The theory is based on domestic and international reports and publications. The background study is complemented by interviewing representatives of urban planning of cities of Vantaa, Helsinki, Espoo and Turku, along with interviews of several equestrian entrepreneurs and enthusiasts. The primary working method in identifying prevailing problems has been dialogue between the stable owners and developing problem oriented decision-making model. Theoretical part also discusses trail riding as an experience in nature, trail riding reflected on everyman's right and other existing legislation, the environmental effects, bridleway planning and funding models, planning experiences in nature, idiosyncrasies of trail riding, conflict situations, existing domestic and international paths and bridleways as a part of multipurpose recreational trails. The general plan for bridleways for city of Vantaa includes a trail plan at scale 1:10 000 which interconnects stables of Vantaa and four detailed partial plans at scale 1:3 000. Background study includes landscape analysis and survey of existing bridle paths for planning area. The landscape management plan for bridleways for the western Vantaa divides the bridleways to nine different landscape types. A detailed pavement structural design, bridleway width and layout in the scenery have been defined for each landscape type. Trail segments located in various landscape types provide each different kind of experience of nature, which should be taken into consideration while designing the layout and length of the bridleway. The third part of the thesis also gives guidelines for management of the constructed bridleways, since regular maintenance of landscape and pavement structure is essential for existing bridle roads. The fourth part of the thesis discusses the proposed bridleway planning guidelines. These guidelines outline how the design process should progress, the responsibilities of the involved parties and the reasonable scope and depth of the design. The proposed guidelines serve the stable owners hoping for new a bridleways, landowners and involved public officers alike.en
dc.description.abstractTässä diplomityössä on selvitetty kaupunkialueilla tapahtuvaan maastoratsastamiseen liittyviä monitahoisia ongelmia ja etuja, sekä laadittu Länsi-Vantaan ratsastusreittisuunnitelma. Suomessa useimmat kaupunkialueille rakennetut ratsastusreitit on toteutettu jo syntyneiden konfliktien seurauksena, joten diplomityössä on perehdytty konfliktien syihin ja niiden ratkaisemiseen. Työssä on käsitelty asiakokonaisuuksia, jotka hankaloittavat tai mahdollistavat maastoratsastusta kaupunkien läheisyydessä. Suomessa ei ole aikaisemmin tehty kattavaa ohjeistusta ratsastusreittien suunnittelulle, mutta lajin yleisyyden vuoksi tarve ohjeistukselle on suuri. Diplomityö koostuu neljästä osasta: 1) maastoratsastusreitteihin liittyvästä teoriasta, 2) Länsi-Vantaan ratsastusreittien yleissuunnitelmasta, 3) Länsi-Vantaan ratsastusreittien maisemanhoitosuunnitelmasta sekä 4) reittien suunnittelun ja toteutuksen ohjeista. Teoriaosuus perustuu sekä kotimaisiin että ulkomaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Tietoa on täydennetty haastattelemalla Vantaan, Helsingin, Espoon ja Turun kaupunkisuunnittelun edustajille, 15 hevosyrittäjää sekä alan harrastajia. Tärkeänä työmetodina ongelmien tunnistamisessa on ollut dialogi Länsi-Vantaan hevostilojen omistajien kanssa ja ongelmalähtökohtaisen ratkaisumallin kehittäminen. Teoriaosuudessa käsitellään maastoratsastusta luontokokemuksena, maastoratsastamiseen liittyviä jokamiehenoikeuksia sekä juridiikkaa, ympäristövaikutuksia, reittien suunnittelu- ja rahoitusmalleja, luontoelämyksen suunnittelua, maastoratsastuksen erityisominaisuuksia, konfliktitilanteita, Suomalaisia ja ulkomaisia toteutettuja reittejä sekä ratsastusreittejä osana monikäyttöisiä ulkoilureitistöjä. Länsi-Vantaan ratsastusreittien yleissuunnitelmassa on laadittu Länsi-Vantaan hevostiloja yhdistävä reitistösuunnitelma mittakaavassa 1:10 000 sekä sitä tarkentavat neljä osa-aluesuunnitelmaa mittakaavassa 1: 3 000. Suunnittelun pohjaksi on tehty maisema-analyysi ja kartoitettu suunnittelualueen nykyinen maastoratsastustilanne. Länsi-Vantaan ratsastusreittien maisemanhoitosuunnitelmassa ratsastusreitit on jaettu kahdeksaan eri maisematyyppiin, joille on annettu ohjeet pohjarakenteiden kerroksista, reitin leveydestä ja sijoittamisesta maisemaan. Eri maisematyypeille sijoittuvat reittiosuudet mahdollistavat omanlaisen luontoelämyksen, mikä tulee huomioida reitin mitoituksessa ja maastoon linjaamisessa. Lisäksi kolmannessa osassa on annettu ohjeita reitin kunnossapidolle, sillä hyvän ratsastusreitin edellytys on säännöllinen maiseman- ja reittirakenteiden hoito. Diplomityön neljännessä osassa on laadittu ohjeistus, miten ratsastusreittien suunnitteluvaiheiden tulee edetä, kenen toimesta, minkälaisella sisällöllä ja millä tarkkuudella suunnittelun tulee tapahtua. Laaditut ohjeet palvelevat ratsastusreittejä toivovia hevostilojen omistajia, maanomistajia sekä reittien toteutumisesta päättäviä virkamiehiä.fi
dc.format.extent77 + [3] s.
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/17105
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201507013747
dc.language.isofien
dc.locationP1 Ark A foliofi
dc.programme.majorMaisema-arkkitehtuurifi
dc.programme.mcodeMA-94
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordratsastusreittifi
dc.subject.keywordmaastoratsastusfi
dc.subject.keywordreittisuunnittelufi
dc.subject.keywordluontoelämysfi
dc.subject.keywordkaupunkiviheraluefi
dc.subject.keywordVantaafi
dc.subject.keywordbridle pathen
dc.subject.keywordtrail ridingen
dc.subject.keywordtrail plannigen
dc.subject.keywordexperience in natureen
dc.subject.keywordurban green spaceen
dc.titleRatsastusreitit kaupunkialueella, suunnitteluesimerkkinä Länsi-Vantaan ratsastusreititfi
dc.titleBridleways in urban area, case study: the bridleways of western Vantaaen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi49561
local.aalto.openaccessno
Files