Kerro, kerro, kuvastin: Kuusi kuvaa katsomisesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
48
Series
Abstract
Tutkielmassani tarkastelen satukirjojen kuvituksia ja niiden välittämiä kulttuurisia merkityksiä. Tutkimusaineistona on kuusi eri kuvittajien tekemää kuvituskuvaa Lumikki-sadusta sekä kuviin liittyvät tekstit. Kaikki kuvitukset kuvaavat hetkeä, jona kuningatar, Lumikin äitipuoli, katsoo taikapeiliinsä. Aineiston kuvat ovat ikonisia kuvia satukuvitusten jatkumossa. Tutkimusaihe liittyy visuaaliseen kulttuuriin ja sen välittämiin merkityksiin. Tarkastelun taustakäsityksenä on, ettei yksikään kuva ole viaton. Tutkimus on vertaileva tapaustutkimus, eikä se pyri yleistyksiin. Hyödynnän tarkastelussa kuvakirjatutkimusta, semiotiikkaa sekä tutkimusta satujen psykologisesta merkityksestä. Tarkastelussa havainnoin, mitä kuvat ja teksti paljastavat kuningattaresta ja mitä jättävät paljastamatta. Tarkastelen jokaista kuvaa ja kuvaan liittyvää tekstiä parina sekä kaikkia kuvia joukkona. Kuva ja teksti -pareista havainnoin kuvan ja tekstin välistä vuorovaikutusta, mielikuvaa, jonka ne yhdessä ja erikseen kuningattaresta antavat, kuvaamisen tapaa sekä kuvan herättämiä assosiaatioita. Kuvista joukkona havainnoin yhtäläisyyksiä sekä kuvittamisen keinoja, jotka vaikuttavat kuvan tulkintaan. Muodostan havaintojen pohjalta kulttuurisia kytkentöjä naiseuteen, peilin merkitykseen ja tämän päivän länsimaiseen kulttuuriin, ja pohdin kuvien lähettämää viestiä. Lopuksi hahmottelen oman tulkintani kuningattaresta. Tutkielman luotettavuuden kannalta ongelmallista on aineiston kapeus sekä tulkintojeni subjektiivisuus. Tekemilläni tulkinnoilla on sekä henkilökohtainen että laajempi kulttuurinen merkitys. Johtopäätöksenäni on, että kuvat kuningattaresta voi nähdä tirkistelykuvina. Kuvattu hetki on salainen: kaikissa aineiston kuvissa kuningatar on yksin. Itsensä ihailuun liittyy voimakas häpeän tunne. Useimmissa kuvissa kuningattaren ulkonäkö tukee länsimaista käsitystä varakkaasta, valtaa omaavasta ja kauniista naisesta. Kuvat kytkeytyvät peilin symboliikkaan sekä naiseuteen, erityisesti turhamaisuuteen naisellisena ominaisuutena. Tarkastelu herättää kysymyksen siitä, onko turhamaisuus, tässä tapauksessa toive olla kaikkein kaunein, tabu kulttuurissamme.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Tervahartiala, Marika
Keywords
sadut, kuvitus, taidekasvatus, kuva-analyysi
Citation