Sisältöstrategia työkaluna nuortenelokuvan sosiaalisen median markkinoinnin suunnittelussa - case Hölmö nuori sydän

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2020
Department
Major/Subject
Elokuva- ja televisiotuotanto
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
36
Series
Abstract
Kandidaatin kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee sisältöstrategian hyödyntämistä kotimaisen nuortenelokuvan sosiaalisen median markkinoinnissa. Case-esimerkkinä tutkimuksessani toimii Tuffi Films -tuotantoyhtiön tuottama Hölmö nuori sydän -elokuva (2018). Opinnäytteeni tavoitteena on selvittää, miltä osin sisältöstrategia soveltuu käytettäväksi kotimai- sessa elokuvamarkkinoinnissa, erityisesti nuortenelokuvia markkinoidessa. Mitä hyötyä sisältöstra- tegian käytöstä on elokuvamarkkinoinnissa? Entä miltä osin prosessi ei sovi hyödynnettäväksi kotimaisten elokuvien markkinointiin? Työssä käydään läpi sisältöstrategiaprosessin vaiheet ja pohditaan näiden soveltuvuutta kotimaisen elokuva-alan tarpeisiin nuortenelokuvien näkökulmasta. Tutkimukseni lähteenä käytän kirjallisuutta, joka käsittelee elokuvamarkkinointia ja sisältömarkkinointia. Työn esimerkit ovat Hölmö nuori sydän -elokuvan sosiaalisen median markkinointikampanjasta, jonka suunnittelin ja toteutin elokuvan tuotantoyhtiölle palkattuna työntekijänä. Opinnäytteeni ydinlöydös on, että sisältöstrategian hyödyntämisen merkittävin ongelma liittyy datan saatavuuteen. Elokuvamarkkinoinnin näkökulmasta olisi erityisen tärkeää päästä käsiksi elokuvateattereiden lipunmyynnin dataan, jotta tätä voitaisiin käyttää osana sisältöstrategiaprosessia. Tämän puutteen vuoksi sisältöstrategian laajamittainen hyödyntäminen ei ole mahdollista ainakaan elokuvatuotantoyhtiön tuottamassa sosiaalisen median markkinointikampanjassa. Tästä huolimatta sisältöstrategia on kuitenkin edelleen työkalu, josta elokuvamarkkinoijat voivat inspiroitua ja hyödyntää sitä omien resurssiensa puitteissa.

My bachelor’s thesis studies the utilization of the content strategy in the social media marketing for domestic youth films. This case study covers the film Hölmö nuori sydän (2018) produced by Tuffi Films. The aim of my thesis is to find out whether the content strategy is a suitable tool to use in domestic film marketing, focusing youth films. What are the benefits of using a content strategy in film marketing? And to what extent is the process suitable for marketing domestic films? The work covers the stages of the content strategy process and considers the tool’s suitability for the needs of the Finnish film industry from the perspective of young films. The literature includes film marketing and content marketing. The examples for the thesis are collected from the marketing campaign of the film Hölmö nuori sydän. I was responsible for the film’s social media campaign. The core finding of my thesis is that the most significant problem in utilizing the content strategy is related to data availability. From a film marketing perspective, it would be particularly important to gain access to cinema ticket sales data in order to use this data as a part of the content strategy process. Due to this shortcoming, large-scale utilization of the content strategy is not possible, at least in a social media marketing campaign produced by a film production company. Nevertheless, the content strategy remains a tool for film marketers to inspire and leverage within their own resources.
Description
Supervisor
Haavisto, Miia
Thesis advisor
Heiskanen, Anna
Keywords
elokuva, elokuvamarkkinointi, elokuvatuotanto, kotimainen elokuva, markkinointi, markkinointikampanja, nuortenelokuva, sisältömarkkinointi
Other note
Citation