Restructuring gutters – Transformation of the graphic novel The Engineer and the Gardener into a new media experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Suksi
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
New Media Design and Production
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
The thesis identifies how the story structure of a linear story changes when new media is introduced into the storytelling. It underlines the importance of understanding the structure of storytelling when telling stories with the aid of new media. In the thesis, the production The Engineer and the Gardener served as a tool to investigate storytelling in new media. This gives the reader a concrete example of a practical application of the theories relating to storytelling. The thesis analysed The Engineer and the Gardener through three structural approaches, the concepts of story track and gutters, and through the affordances of transformation, agency, and immersion. Telling a story is defined in the thesis as an activity that is formed of sequences built by the story track and gutters and that takes place between the author (designer) and the audience (experiencer) for the purpose of creating emotional arcs through mental participation. The thesis focuses on two major elements of storytelling being in constant tension with each other: the story track, meaning the forward pushing storyline consisting of chosen events of the story, and the gutters, term used in comics for the white space between the frames, meaning the deliberate absences within and between those chosen events. The thesis reveals the role they play in a new media –based storytelling experience. The division into the elements of the story track and gutters assists in making the reader, the viewer, the user or the participant – whichever the role of the experiencer is in the storytelling – visible. It emphasises the mental participation of the experiencer in the storytelling. This is especially important for new media storytelling because, in new media, the forms of participation of the experiencer are more diverse and more shattered than in traditional linear storytelling. The increase of storytelling components in new media emphasises the systemic structures based on which stories are constructed. This system operates in several fields of science and art. New media stories and storytelling should be viewed from a user experience perspective, instead of just focusing on the forward pushing narrative. This underlines the importance of the gutters and the first-person narrative, through which the user actively participates in creating the story. With the aid of new media, the storyteller becomes a virtual conductor of multiple storytelling experiences, each being live and personal.

Opinnäyte osoittaa, kuinka lineaarisen tarinan rakenne muuttuu, kun sen tarinankerrontaan lisätään uutta mediaa. Tämä korostaa tarinankerronnan rakenteen ymmärtämisen merkitystä uusmediallisessa tarinankerronnassa. Tuotanto The Engineer and the Gardener toimii opinnäytetyössä työkaluna uuden median tarinankerronnan tutkimiseen. Tämän avulla lukijalle annetaan kouriintuntuva esimerkki tarinankerronnan teorioiden käytännön soveltamisesta. Opinnäytetyössä analysoidaan teosta The Engineer and the Gardener kolmen rakenteellisen lähestymistavan ja käsitteiden tarinapolku (story track) ja tyhjyydet (gutters eli sarjakuvissa käytetty nimitys kuvien välissä olevasta valkoisesta marginaalista) kautta sekä affordanssien (transformaatio, omistajuus ja immersio) avulla. Tarinan kertominen määritellään opinnäytteessä tarinan tekijän (suunnittelija) ja yleisön (kokija) välillä tapahtuvaksi toiminnaksi, joka koostuu tarinapolun ja tyhjyyksien muodostamista jaksoista ja jonka tarkoituksena on tunteisiin vaikuttaminen psyykkisen osallistumisen kautta. Opinnäyte keskittyy kahteen toistensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevaan tarinankerronnalliseen elementtiin: tarinapolkuun (story track), jolla tarkoitetaan valituista tarinatapahtumista muodostuvaa, eteenpäin kuljettavaa juonta, sekä näiden valittujen tapahtumien sisällä ja niiden välillä olevia tarkoituksellisia tyhjyyksiä (gutters). Opinnäyte osoittaa näiden elementtien roolin uusmediallisessa tarinankerrontakokemuksessa. Tarinankerronnan elementtien jako tarinapolkuun (story track) ja tyhjyyksiin (gutters) auttaa tekemään lukijan, katsojan, käyttäjän, osallistujan näkyväksi – mikä kokijan rooli kulloisessa kokemuksessa onkaan. Se korostaa kokijan psyykkistä osallistumista tarinankerrontaan. Tämä on erityisen tärkeää uusmediallisessa tarinankerronnassa, koska siinä kokija osallistuu monimuotoisemmin ja hajanaisemmin tavoin kerrontaan verrattuna perinteiseen lineaariseen tarinankerrontaan. Uuden median käyttäminen lisää tarinankerronnallisten komponenttien määrää, jolloin tarinankerronnan taustalla olevat systeemiset rakenteet korostuvat. Tämä systeeminen rakenne pohjautuu moniin tieteen ja taiteen alueisiin. Uuden median tarinoita ja tarinankerrontaa pitäisi tarkastella käyttäjäkokemuksen näkökulmasta eikä keskittyä ainoastaan eteenpäin vievään narratiiviin. Tämä korostaa tyhjyyksien (gutters) ja minämuotoisen tarinankerronnan merkitystä, koska näiden avulla käyttäjä osallistuu aktiivisesti tarinan luomiseen. Uuden median avulla tarinankertojasta tulee virtuaalinen kapellimestari, joka ohjaa useita, reaaliaikaisia ja henkilökohtaisia tarinankerrontakokemuksia.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Lappalainen, Kai
Peng, Cheng Yuan
Keywords
storytelling, user experience, first-person narrative, gutters, absences, story track, story structure, transformation
Other note
Citation