Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen vaikutus listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vuoden 2014 alusta voimaan tullut yhteisö- ja osinkoveromuutos vaikutti pienten listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluun. Uusi osinkoverojärjestelmä säilytti jaon ansio- ja pääomatulo-osinkoihin sekä nettovarallisuuden tuottoon perustuvan veromallin. Uudistuksen keskeisimpänä muutoksena voidaan pitää yritysverotuksen painopisteen siirtymistä yhtiön käytettäväksi jäävistä varoista yhtiöstä nostettaviin varoihin. Yhteisöveron laskua kompensoitiin osingonsaajan verotusta kiristämällä, ja aikaisemmin kokonaan verovapaa osinkotulo poistui kokonaan. Lisäksi verohuojennetun pääomatulo-osingon absoluuttista ja suhteellista verohuojennusrajaa muutettiin. Uudistukseen sisältyi myös pääomaveron progression kiristyminen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin pienet yritykset tekevät verosuunnittelua yhteisö- ja osinkoverouudistukseen liittyen; sekä kuinka hyvin yritykset ymmärtävät, millä tavoin ne voivat verojaan optimoida veromuutoksen yhteydessä. Tutkielmassa keskityttiin listaamattomien osakeyhtiöiden voitonjakopäätöksiin sekä verosuunnitteluun. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaisten listaamattomien osakeyhtiöiden omistajayrittäjät. Yritysten koko rajattiin yrityksiin, joiden liikevaihto oli 1 miljoona - 10 miljoonaa euroa tilinpäätöskaudella 2012/2013. Lisäkriteeriksi asetettiin yritysten voitollisuus ja vähintään kohtuullinen kannattavuus. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui 679 yrityksen toimitusjohtajat. Sähköinen kyselytutkimus toteutettiin kesä - elokuussa 2014. Tutkimuksen pääteemoina olivat omistajayrittäjän oma osaaminen ja resurssien hyödyntäminen; verosuunnittelun ja voitonjaon toteuttaminen; sekä näkemys yhteisö- ja osinkoverojärjestelmän nykytilasta ja sen kehityksestä. Näiden lisäksi tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin viiden hypoteesin perusteella. Tutkimuksen tulokset vahvistavat osaltaan monia aikaisempia omistajayrittäjien verosuunnittelua koskevia tutkimustuloksia ja käsityksiä. Toisaalta yritysten toteuttamat toimenpiteet jäivät monilta osin odotettua pienemmiksi. Tutkimustulosten perusteella nettovarallisuuden pitkän tähtäimen suunnittelua tekee vain pieni osa yrityksistä siitäkin huolimatta, että verojärjestelmän sinänsä koettiin kannustavan nettovarallisuuden kasvattamiseen. Ongelmallisena voidaan pitää, etteivät yritykset pidä nykyistä verojärjestelmää ennustettavana tai oikeudenmukaisena. Lisäksi tutkielmassa analysoitiin eri tulolajien ja -muotojen keskinäistä veroedullisuutta omistajan varallisuuden maksimoinnin näkökulmasta. Jatkossa verosuunnitteluosaamista olisi tarpeen tutkia tarkemmin.
Description
Keywords
verosuunnittelu, voitonjako, listaamaton osakeyhtiö, omistajayrittäjä, osinko, ansiotulo
Other note
Citation