Arvoperusteinen hinnoittelumalli ja sen toteutus ohjelmistojen hinnoittelussa - case: Arcusys Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Tutkimuksessa käsitellään arvoperusteista hinnoittelua ja sitä, miten hinnoittelumallia sovelletaan ohjelmistojen hinnoitteluun. Tavoitteena on ymmärtää, mitä arvoperusteinen hinnoittelu on, ja miten sitä toteutetaan ohjelmistojen hinnoittelussa. Tavoitteena on lisäksi ymmärtää arvoperusteisen hinnoittelun toteuttamisen mahdollisuuksia sekä haasteita. Tutkielma jakautuu teoriaosuuteen sekä empiiriseen osaan. Lähdeaineistona teoriaosuudessa käytettiin kirjallisia lähteitä sekä tieteellisiä julkaisuja. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi toteutettiin empiirinen case-tutkimus kohdeyrityksessä haastattelemalla kahta työntekijää. Lopuksi empiirisen tutkimuksen tuloksia analysoitiin aiempaa teoriaa vasten. Yksi tärkeistä tuloksista oli se, että arvoperusteisen hinnoittelun ensimmäinen askel on asiakkaan ymmärtäminen, ja hinnoittelumallia voidaan tukea segmentoinnin sekä asiakkaan tarpeiden mukaisen tuotekehityksen avulla. Tätä kautta on mahdollista saavuttaa kannattavuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Haasteena on kuitenkin tehdä hinnoittelumallista samanaikaisesti lisäarvoa heijastava, mitattava sekä ymmärrettävä. Asiakkaan kokema arvo tulisi pystyä vangitsemaan johonkin tarpeeksi yksinkertaiseen mittariin. Palvelujen ja asiakastuen yleistymisen kautta etukäteislisenssimaksut ovat muuttuneet jatkuvaan laskutukseen, kun asiakasyritykset haluavat keskittyä liiketoimintaprosessiensa arvoon. Tuloksista kävi lisäksi ilmi arvon viestimisen tärkeys. Tärkeässä osassa on arvon perustelu numeerisesti, kuten ROI:n avulla, mutta analytiikan keinoin voidaan osoittaa asiakkaalle myös aineettomia hyötyjä ja auttaa asiakasta hyödyntämään teknologiaa paremmin.
Description
Thesis advisor
Virtanen, Tuija
Keywords
ohjelmistot, hinnoittelu, arvoperusteisuus, arvoperusteinen hinnoittelu
Other note
Citation