Läsnäoloa etsimässä kuvataidekasvatuksessa Kuvisope etsii omaa taidekasvatusfilosofiaansa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Tässä maisterin opinnäytteessä paneudun henkilökohtaisen taidekasvatusfilosofiani ytimeen, läsnäoloon. Tutkimusaiheeni on siis läsnäolo ja tutkimuskysymykseni miten läsnäolo ilmenee omassa taidekasvatustyössäni ja tehdessäni taidetta. Etsin erilaisia läsnäolon ilmentymiä ja pohdin miksi ne minusta ovat tärkeitä. Opinnäytetyötäni voisi siis kutsua oman henkilökohtaisen taidekasvatusfilosofiani etsinnäksi. Tutkimusmetodini on yhdistelmä fenomenologisesta tutkimusotteesta, autoetnografiasta ja taideperustaisesta tutkimuksesta. Kutsun metodiani tilkkukukaksi taiteellisessa osuudessa tekemäni tilkkukukan mukaan, johon olen yhdistänyt erilaisia kankaan paloja. Aloitan tutkimuksen omalla taiteellisella työskentelyllä, ompelemalla itselleni tärkeiden ihmisten vanhoista kangastilkuista mekon, jossa pohdin omaa taustaani ja samalla ompelen itselleni juuria oman sukuni historiaan ja erityisesti mummuni tarinaan. Kirjoitan taiteellisesta työskentelystäni päiväkirjaa. Rinnastan oman kokemukseni läsnäolosta tutkimuskirjallisuuteen. Lähden liikkeelle olemisesta ja olevasta maailmansuhteesta. Nostan esiin kysymyksen kehollisuudesta, sillä oleminen on lähtökohtaisesti kehollista ja aistista. Ihminen on tilanteessa läsnä mielen ja kehon rinnalla myös oman elämäntilanteensa kautta ja mukaisesti, situationaalisesti. Tämä holistinen ihmiskäsitys on pohja myös ajatukselleni läsnäolosta. Opetustyössä läsnäolo on nähdäkseni ennen kaikkea kohtaamista, siksi perehdyn kohtaamiseen erityisesti dialogisen kasvatusnäkemysten valossa. Lähden liikkeelle Martin Buberin kahdenlaisesta tavasta kohdata toinen: Minä-Se- ja Minä-Sinä-suhde. Minä-Sinä-suhde on eettinen ideaali, jossa toiseen saadaan välitön yhteys. Pohdin myös käsitystä hyvästä kasvatuksesta kasvattamisena jokainen ihminen omaksi itsekseen sekä ajatusta pedagogisesta rakkaudesta. Teoreettisen pohdinnan lopuksi otan esiin myös kriittisen näkökulman dialogiseen kasvatukseen. Oma voimakas kokemukseni läsnäolosta taiteellisessa työskentelyssä ja tutkimuskirjallisuus törmäävät tutkimuksen lopuksi kokemuksiini kuvataideopettajana. Pidin lukuvuonna 2010–2011 työpäiväkirjaa yläkoulun ja lukion kuvataideopettajan työstä. Kirjasin siihen ajatuksiani ja kokemuksiani koulupäivien jälkeen. Nostan siitä esiin läsnäoloon liittyviä teemoja. Läsnäolo näyttäytyy opetustyössä usein aivan erilaisena kuin taidetta tehdessä tai teorioissa. Esiin nousevat huoli, vallankäyttö, jolla pyritään pitämään yllä mahdollisuutta dialogiseen kohtaamiseen, sekä nuorten kannustaminen.

In this master´s thesis I study presence, the core of my own philosophy of art education. Therefore, the subject of the study is presence and the research question is how does presence become apparent in the practice of art education and making art. I search for various manifestations of presence and discuss why I think they are important. This study could be described as a search for my own personal philosophy of art education. My research method is a combination of phenomenological approach, autoethnography and arts-based research. I call my method a flower made of patches, which is a reference to the flower of patches I made in the artistic section in this thesis. I begin the research with my personal artistic work, by sewing a dress made of pieces of old fabrics that have belonged to people who are close to me. In the process I review my own background and at the same time I sew roots to my own family history and especially to my grandmother’s story. I keep a diary of my artistic work. I compare my own experience of presence to research literature. I study being and a way of life based on “being” as opposed to “possessing”. I raise a question of embodiment, because the body and the senses are the basis of being. Beside mind and body, a person is present in his or her life situation. This holistic idea of man is the basis of my idea of presence. In education I see presence above all as an encounter. I take a look at encounter especially though dialogical education views. I begin at Martin Buber´s two ways of meeting one another: I and Thou and I and It. I and Thou is an ethical ideal, where one gets a natural, immediate connection to another. I also discuss the thought of good education as helping everyone grow to be their true selves and the idea of pedagogical love. In the end of the theoretical discussion I take a critical look to dialogical education. In the end of the study my own strong experience about presence in artistic work and research literature impact my experience as an art teacher. I kept a diary in academic year 2010-2011 of art educator´s work in junior high school and gymnasium. I wrote down my thoughts and experiences after school days. From my diary I raise themes about presence. It manifests differently in teaching and in making art and in theories. The themes are concern, authority, with which I try to keep a possibility to dialogical encounter, and my attempt to encourage the pupils.
Description
Supervisor
Pohjakallio, Pirkko
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
läsnäolo, oleva maailmansuhde, dialoginen kasvatus, taidekasvatus, taideperustainen tutkimus, presence, dialogical education, art education
Other note
Parts
  • Vanhoista kankaista ja vaatteista ompelemani mekko
Citation