Clamping of workpieces in FMS and documentation of fixtures

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on luoda kokonaiskuva keskikokoisen kotimaisen konepajayrityksen FM-järjestelmän kiinnitinjärjestelmästä ja dokumentoida käytössä olevat kiinnittimet. Dokumentoinnin tarkoituksena on helpottaa kiinnittimien kehitystyötä ja turvata niiden olemassaolo mahdollisten rikkoontumisten varalta. Työn toisena tavoitteena on saada aikaan kattava ohjeistus käytössä oleville kiinnitysmenetelmille. Käytännössä tämä tarkoitti käytettävien kiinnitystapojen dokumentointia ja kiinnitysohjeiden laadintaa. Kiinnitysohjeiden avulla kappaleiden kiinnittäminen helpottuu oleellisesti ja koneistajien hallussa oleva tieto saadaan talteen. Kiinnitysohjeiden avulla myös kokemattomampi koneistaja pystyy rakentamaan luotettavan ja oikeaoppisen kiinnityksen. Työn teoriaosa käsittelee työkappaleiden kiinnittämistä jyrsittäessä. Teoriaosuudessa on käyty läpi työkappaleiden kiinnittämisen keskeiset lainalaisuudet sekä käyty läpi erilaisia ennen kaikkea koneistuskeskuksilla jyrsittäessä käyttäviä kiinnitysmenetelmiä. Teoriaosuudessa on myös pohdittu eri kiinnitysratkaisuiden soveltuvuutta erilaisissa tilanteissa. Käytännön osuudessa laadittiin yrityksen FM-järjestelmän käytössä olevista kiinnittimistä tarkat piirustukset, joiden avulla kiinnitin pystyttäisiin tarvittaessa rakentamaan uudestaan. Kiinnitysohjeiden laadinnassa pyrittiin saamaan aikaan yksinkertaiset ja toimivat ohjeet kiinnitystapahtuman helpottamiseksi ja tehostamiseksi sekä mahdollisten virheellisten kiinnitystapojen karsimiseksi.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Jurvanen, Jukka
Keywords
workpiece, työkappale, fixture, kiinnitin, FMS, FM-järjestelmä, fixture system, kiinnitinjärjestelmä
Other note
Citation