Kokeellisen elokuvan äänisuunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2024
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
33
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee kokeellisen elokuvan äänisuunnittelua. Opinnäytetyössä pohditaan, onko kokeellista äänisuunnittelua olemassa, mistä se voisi muodostua ja voiko siihen liittää joitakin yhdistäviä piirteitä. Pureudun kokeellisen elokuvan terminologiaan ja esittelen siihen yleisesti kuuluvia, keskeisiä käsitteitä kokeellisen taiteen piiristä. Opinnäytetyö pohjautuu kirjoittajan omien taiteellisten tuotoksien avaamisen ja pohdintaan sekä kokeellisen elokuvan katsojakokemukseen. Työn teoreettinen viitekehys muodostuu Renato Poggiolin (1968) luomaan jaotteluun avantgarden yleisimmistä piirteistä. Tutkin taiteellisia töitäni tämän jaottelun näkökulmasta käsin ja tarkastelen tässä viitekehyksessä, ovatko työt laskettavissa kokeellisiksi. Lisäksi pyrin löytämään samoja jaottelukategorioita muutamista tunnetuista kokeellisen elokuvan teoksista katsojan näkökulmasta. Peilaan kokeellisen elokuvan äänikerrontaa perinteisen juonellisen elokuvan ääneen ja haen näiden välisiä eroavaisuuksia ja yhtymäkohtia. Kokeellisuus käsitteenä on hyvin laaja ja sen määritteleminen tyhjentävästi on mahdoton tehtävä. Työssäni olenkin kokeillut löytää joitakin elementtejä, joita kokeellisuudessa yleensä ilmenee. Nämä pohjautuvat teoriaan, alalla pitkään toimineiden taiteilijoiden kirjallisiin tuotoksiin sekä omiin havaintoihini. Kokeellisen elokuvan äänisuunnittelusta on vaikeaa nostaa esille selkeitä ja helposti tunnistettavia piirteitä. Kokeellisuus on monesti taustalla oleva holistinen lähtöasenne ja työskentelytapa, eikä niinkään valittu tyylilaji. Kokeellisuus vaatii tietoisia päätöksiä ja vastavirtaan normeja vastaan kulkemista. Opinnäytetyöni osoittaa kokeellisuuden näyttäytyvän omissa teoksissani eri tavoin pienissä jaksoissa. Näistä voidaan vetää yhteen tiettyjä yhdistäviä tausta-ajatuksia.

This thesis is about sound design in experimental film. The thesis considers whether experimental sound design exists, what it could be made of and whether it can be linked to some unifying features. I will explore the terminology of experimental film and introduce some of the key concepts commonly used in experimental art. The thesis is based on the author's own film works and reflection on his own artistic output, as well as on his experience of watching experimental films. The theoretical framework of the thesis is based on the division of the most common features of the avant-garde created by Renato Poggioli (1968). I will examine my artistic works from the perspective of this division and, within this framework, will consider whether they can be counted as experimental. I will also try to find the same categories in some well-known experimental film works from the viewer's point of view. I will mirror the sound narrative of experimental film with the sound of traditional plot-driven film and look for differences and similarities between the two. The experimentalism as a concept is very broad and defining it exhaustively is an impossible task. In my work, I have tried to find some of the elements that are usually present in experimentalism. These are based on theory, on the written work of artists who have worked in the field for a long time, and on my own observations about films. It is difficult to identify clear and easily recognizable features in the sound design of experimental films. Experimentalism is often the underlying starting point and way of working, rather than chosen genre. Experimentalism requires conscious decisions and going against the grain of norms. This thesis shows that experimentalism can be found in my own works in different ways in particular scenes. From these scenes, the certain unifying background ideas can be summarized in, rather than concrete observations by means of metrics or direct observation.
Description
Supervisor
Koskinen, Pietari
Thesis advisor
Koskinen, Pietari
Keywords
elokuva, äänisuunnittelu, kokeellinen, ohjaus, avantgarde, videotaide
Other note
Citation