Skenaariopohjainen digitaalisten kotien teknis-taloudellinen analyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Networking Technology
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutus-/tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Kotitalouksien laitemäärät kasvavat ja kodit muuttuvat vähitellen digitaalisiksi. Uusissa laitteissa on yhä useammin mahdollisuus verkkokäyttöön yhdessä muiden laitteiden kanssa. Laitteiden lukumäärän kasvaessa niiden hallinta ja yhteensovitus kuitenkin monimutkaistuu ja vain harvat suoriutuvat näistä vaativista tehtävistä. Monet joutuvat turvautumaan ulkopuoliseen apuun. Tässä diplomityössä pyritään arvioimaan keskivertokodin kautta Suomen digitaalisten kotien markkinoita sekä tietoliikenneoperaattoreiden roolia näillä markkinoilla. Kirjallisuustutkimuksen ja asiantuntijahaastattelujen perusteella laadittiin arviot laitteiden hankinta- ja ylläpitokustannuksista digitaalisten kotien kasvun arvioimiseksi. Tutkimuksessa käytettiin neljää erilaista jo aiemmin määriteltyä skenaariota kuvaamaan markkinoiden mahdollisia kehityssuuntia; paikallisesti keskittynyt, globaalisti keskittynyt, globaalit spesialistit ja paikalliset huoltomiehet sekä tee-se-itse-skenaario. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että mullistavaa yhtäkkistä muutosta kulutustavoissa ja sitä kautta digitaalisten kotien markkinoiden kasvussa ei ole odotettavissa seuraavan viiden vuoden aikana. Digitaalisiin laitteisiin ja palveluihin käytettävä raha puolestaan kuitenkin kasvaa, kun perinteiset hyödykkeet digitalisoituvat. Digitaalisten kotien markkinat jatkavat kasvuaan ja ne tulevat todennäköisesti olemaan kombinaatio kahdesta tai useammasta tässä työssä käytetystä skenaariosta. Tutkimuksen aikana löytyi myös puutteita käytetyistä skenaarioista, jotka piti ottaa huomioon tässä työssä.

Households are slowly turning into digital homes as consumers are filling up their homes with a vast number of digital devices. As the number of devices grows, management of the devices and their interoperability is becoming increasingly complex so that only tech enthusiasts are able to handle the task. For many, the installation and maintenance of the devices is often too difficult to take care of by themselves and outside help is required. By assessing an average Finnish household, this thesis aims to evaluate the digital home market of Finland and the possible roles of telecom operators in the market. The costs of purchasing and maintaining the devices were estimated to predict the possible growth of the market based on literature analysis and expert interviews. Four predefined scenarios were used for the analysis to depict the potential development paths of digital homes: the locally centralized, the globally centralized, the global specialists and local janitors, and the do-it-yourself-scenario. The results of the study indicate that a sudden change in consumption habits and thus the overall growth of the digital home market is unlikely during the next five years. However, as the amount of money spent on digital homes is expected to increase due to the digitalization of more traditional services, the number of devices in an average household most likely keeps steadily growing and the entire market along with it. The digital home market will most likely be a combination of two or more of the scenarios and their attributes. During the analysis also some deficiencies were found in the scenarios used and had to be taken into consideration in this thesis.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki; Prof.
Thesis advisor
Tallberg, Mathias; DI
Keywords
broadband connection, digital device, digital home, scenarios, techno-economic analysis, telecom operator, digitaalinen koti, digitaalinen laite, laajakaistayhteys, skenaario, teknis-taloudellinen analyysi, tietoliikenneoperaattori
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010362