Osallistuva tekijä, tunteva kamera ja lempeä katse: pohdintoja vallasta, välittämisestä ja representaatioista osana elokuvaohjaajan työtä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Dokumentaarinen elokuva
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tässä tutkielmaesseessä käsittelen katsomista. En kuitenkaan biologiselta tai medikaaliselta kannalta, vaan kulttuurisena ilmiönä, toimintana, välittämisenä, asenteena ja arvoina. Sana jota käytän on katse, englanniksi gaze. Yritän pureutua sanan merkitykseen ja mahdollisuuksiin, sekä tapoihin, joilla se linkittyy vallan ja representaation kysymyksiin elokuvan, erityisesti dokumentaarisen elokuvan kontekstissa. Perustan kirjoitukseni aihepiirin kirjallisuuteen, elokuvateoksiin, haastatteluun sekä omiin kokemuksiini ja havaintoihini aloittelevana elokuvaohjaajana. Katsetta ja valtaa on tutkittu eri tieteenaloilla jo pitkään. Puhuessani katseesta tässä kirjoituksessa, puhun siitä ohjaajan intention ilmentymänä. Sitä elokuva mielestäni on, peräkkäisiksi kuviksi muodostettu tuhansien pienten valintojen sarja, josta on tulkittavissa ohjaajan maailmankuva, arvomaailma ja useimmiten myös positio. Käsittelen myös töiden katsomista, tulkinnan aikakausisidonnaista linkittymistä identiteettipolitiikkaan, sekä ohjaajan linkittymistä teoksiinsa ja niiden ilmentämään maailmankuvaan. Aihe on laaja ja eri suuntiin rönsyilevä. Sitä voisi lähteä tutkimaan niin moraalin, representaation, vallan, fetisismin, kuin sukupuolentutkimuksenkin näkökulmista. Aiheen rajaaminen tuntuu vaikealta, sillä yhtäältä siihen liittyy mielestäni abstrakteja, toisiinsa linkittyviä ja vaikeasti kvantifioitavia tekijöitä, toisaalta taas elokuvan kontekstissa sen ilmenemismuodot ovat hyvin konkreettisia: miltä elokuva näyttää ja tuntuu? Minkälaista maailmankuvaa se välittää ja edustaa? Päädyin keskittymään representaatioon sekä ohjaajan valtaan, vastuuseen ja vaikutusmahdollisuuksiin, sillä tämä kulma tuntuu oleellisimmalta ottaen huomioon tämänhetkisen yhteiskunnallisen keskustelun ja kehityssuunnat. Minulle elokuva on aina ja lähtökohtaisesti poliittista. Myös kertomatta, miettimättä, tekemättä ja reagoimatta jättäminen on poliittinen päätös. Vaikka teksti onkin kirjoitettu tieteellisen tutkimuksen muotoon, en väitä kertovani sillä totuutta maailmasta. Ennemminkin suosittelen lukemaan tekstiä uraansa aloittelevan ohjaajan itsereflektiona, pemflettina sekä ajatuksen herättäjänä kaikille taiteen kentällä toimiville.
Description
Supervisor
Sorri, Salla
Thesis advisor
Sorri, Salla
Keywords
katse, valta, representaatio, tasa-arvo, identiteettipolitiikka, elokuva, dokumentaarinen elokuva
Other note
Citation