Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö -Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
198
Series
Abstract
OSASTO: Muotoilun laitos KOULUTUSOHJELMA: Teollinen muotoilu VALMISTUMISVUOSI: 2013 TEKIJÄ: Sanna Tuononen TYÖN NIMI: Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö -Yhteissuunnittelu Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa TYÖN LAJI: Taiteen maisterin opinnäyte ASIASANAT: Yhteissuunnittelu, co-design, palvelumuotoilu terveydenhuollossa SÄILYTYSPAIKKA: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kirjasto Opinnäytteeni käsittelee muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä ja muotoilijoiden harjoittamaa yhteissuunnittelua yliopiston yhteistyöprojekteissa julkisen sektorin ja terveydenhuollon kentällä. Kaikkien käsittelemieni projektien yhteistyössä käytetyt metodit kuuluvat palvelumuotoilun piiriin. Aiheen valintaan on vaikuttanut oma taustani sairaanhoitajana terveydenhuollossa ja nykyinen ammattini muotoilijana. Olen halunnut yhdistää opinnäytteessäni tätä tietämystä. Olen rajannut terveydenhuollon kontekstia keskittymällä yliopiston yhteistyöprojekteihin terveydenhuollon saralla ja käsitellyt projekteja, jotka ovat olleet tutkimuksen kohteena ATLAS hankkeessa. ATLAS hanke tutkii erilaisia yliopiston yhteistyöprojekteja ja pyrkii kartoittamaan niissä käytettyjä yhteissuunnittelun menetelmiä. Rajauksen myötä olen keskittynyt Helsingin kaupungin kanssa toteutettuun Palvelupolku-projektiin osana Lauttasaari projektia, jossa pyrittiin luomaan palveluverkostoa omaishoitajille, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan laajennusprojektiin liittyvään palvelumuotoiluun ja design pääkaupunkivuoden aikana toimineen Wellbeing 365 projekteihin kuuluvaan opiskelijaprojektiin, joka toteutettiin psykiatrisen hoidon osa-alueella. Olen hankkinut taustatietoa opinnäytteessäni maailmalla tehdyistä projekteista terveydenhuollossa, keskittyen erityisesti palvelumuotoilun osa-alueella tapahtuviin projekteihin. Näistä projekteista saadun tietämyksen kautta lähdin syventämään ymmärrystäni haastattelemalla projekteissa toimineita muotoilijoita ja terveydenhuollon ja julkisen puolen asiantuntijoita. Analysoin haastattelut muotoiluprosesseissa usein käytetyn samankaltaisuus- eli yhteenkuuluvuuskaavion (affinity diagram) avulla. Tutkimuskysymyksilläni olen selvittänyt miten muotoilijoiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö toimii yhteissuunnittelun eli co-designin prosesseissa ja miten osapuolet ovat kokeneet tämän yhteistyön. Tuloksissani olen esitellyt näkemyksiä terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyöstä ja hahmottanut projekteissa toteutuneita yhteissuunnittelun tapahtumia.

DEPARTMENT: Department of design DEGREE PROGRAMME: Industrial design YEAR: 2013 AUTHOR: Sanna Tuononen TITLE OF THESIS: Healthcare and design -Co-design in Aalto University co-operation projects THESIS TYPE: Master of Arts thesis KEYWORDS: Co-design, service design in healthcare STORED: School of Arts, Design and Architecture library This thesis is about collaboration between healthcare and design in Aalto University´s co-operation projects which are done in the context of public sector and healthcare. Collaboration which has taken place in these projects have been done with the methods which are from the field of service design. I selected this topic partly because I have background in healthcare as a nurse. My intention has been to combine my profession as a designer and my background in healthcare in this thesis. My thesis is focusing on Aalto University collaboration projects in healthcare and the ones which are explored in ATLAS project. ATLAS project explores different University collaboration projects and aims to map the co-design methods which have been used in these projects. Along this frame my thesis focuses on the Palvelupolku project with Helsinki city which focused on service networks for caregivers in Lauttasaari, service design in Tampere University hospital building project and Wellbeing 365 student project in the context of psychiatric care, which took place during World design Capital year. I collected background information about projects from design in healthcare in my literature review focusing especially on projects in the field of service design. Through the information which I received from these projects I started to deepen my knowledge by doing interviews to designers and professionals in healthcare and public sector who has been involved in the projects I focused. I analysed my interviews through affinity diagram method, which is used often in design process. Through my research questions I have explored how co-design methods and collaboration works between designers and healthcare professionals and how this collaboration is experienced. In my results I have presented insights about collaboration between healthcare and design and described insights about co-design actions which designers have done in these projects.
Description
Supervisor
Vaajakallio, Kirsikka
Thesis advisor
Vaajakallio, Kirsikka
Keywords
Muotoilu terveydenhuollossa, Yhteissuunnittelu, Co-design, Palvelumuotoilu
Other note
Citation