Moottorikaapeleiden hajavirtojen kompensointi taajuusmuuttajan välipiirivirranmittauksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
75
Series
Abstract
Tehopuolijohdekytkinten mahdollistamat suuret jännitteen muutosnopeudet aiheuttavat taajuusmuuttajan ja moottorin väliseen kaapeliin värähteleviä hajavirtoja. Nämä virrat syntyvät jännite- ja virta-aaltojen heijastellessa kaapelissa sekä kaapelin johtimien välisten hajakapasitanssien latautuessa ja purkautuessa. Taajuusmuuttajan virranmittauksen kannalta hajavirrat ovat ongelmallisia aiheuttaessaan virhettä mittaustulokseen. Erityisen merkittäväksi ongelma muodostuu käytettäessä pitkiä moottorikaapeleita ja pienitehoista moottoria. Tässä työssä keskitytään hajavirtoihin erityisesti taajuusmuuttajan välipiirivirranmittauksen yhteydessä. Työn tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla hajavirtojen vaikutus saadaan poistettua virranmittaustuloksesta mahdollisimman yksinkertaisesti mutta samalla tehokkaasti. Tutkittavassa menetelmässä hajavirtojen hetkellisarvot tallennetaan moottorin identifiointiajon yhteydessä taulukkoon, josta niitä voidaan poimia virranmittaustuloksen korjaamiseksi. Korjaus tapahtuu vähentämällä tallennettuja hajavirta-arvoja mitatusta virrasta. Oikea arvo poimitaan taulukosta kytkimen kääntymisen ja virranmittaushetken välisen ajan perusteella. Menetelmää on tutkittu laboratoriomittauksissa, joissa sen on todettu parantavan mittaustarkkuutta erityisesti pienillä toimintataajuuksilla. Mittauksissa kuitenkin todettiin, etteivät kaikki kytkinten käännöt aiheuta tyypillistä virtavärähtelyä eikä kompensointi tällöin toimi parhaalla mahdollisella tavalla.
Description
Supervisor
Luomi, Jorma
Thesis advisor
Suomela, Kalle
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, dc-link current measurement, välipiirivirranmittaus, long motor cable, hajavirrat, stray currents, pitkä moottorikaapeli
Other note
Citation