Pohjois-Espoo - kasvua maiseman ehdoilla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
40
Series
Abstract
Diplomityö on Espoon kaupungin kaupunkisuunnittelukeskuksen yleiskaavayksikölle tehty tilaustyö. Kohdealue sijaitsee pääosin Kehä III:n pohjoispuolisessa Espoossa. Työn lähtökohtia ovat Espoon kaupungin asukasluvun dramaattinen kasvu ja siitä johtuva yleiskaavan vanhentuminen. Työn tarkoitus on esittää tuoreita ratkaisuja alueen maankäyttöön maisema-arkkitehdin näkökulmasta. Työhön sisältyy maisema-selvitys ja suunnitelma. Maisemaselvityksessä perehdytään alueen nykytilaan, pinnanmuotoihin, maa- ja kallioperään ja ilmastoon sekä hahmotellaan näiden perusteella maiseman perusrunko. Kohteeseen sisältyvät arvokkaat alueet etsitään. Maisemaselvitykseen kuuluu myös alueen historian tutkimus asumisen, viljelyn ja metsien osalta. Suunnitelmassa perehdytään kommentoiden nykyiseen yleiskaavatilanteeseen ja alueelle aikaisemmin tehtyihin suunnitelmiin. Alueelle hahmotellaan tärkeisiin selännemetsiin ja kasvullisiin vesistölaaksoihin tukeutuva, monimuotoinen viheralueverkosto. Alue jaetaan viiteen vahvistettavaan miljöötyyppiin, joita ovat erämainen, puistomainen ja agraarinen miljöö sekä asumisen ja väylänvarren miljöö. Alueelta osoitetaan uudis- ja tiivistysrakentamiseen maisemallisesti parhaiten sopivat kohteet. Suunnitelma on osittain ristiriidassa vahvistettujen Espoon pohjoisosien yleiskaavan osien sekä luonnosteilla olevan Espoon eteläosien yleiskaavan kanssa. Täten suunnitelma toimii myös kaavakritiikkinä.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Keywords
green spaces plan, maankäyttösuunnitelma, landscape study, maisemaselvitys, land use plan, miljöötyypit, master plan, viheraluesuunnitelma, milieu types, yleiskaava
Other note
Citation