Pohjoismaisen geodeettisen havaintojärjestelmän käyttö maannousututkimuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Geodesia
Mcode
Maa-6
Degree programme
Language
fi
Pages
xi + 52
Series
Abstract
During the last decade, geodesists have developed regional and global observing systems. In Nordic countries the proposed observing system, called NGOS (Nordic Geodetic Observing System) is organized by the NKG (Nordiska Kommissionen för Geodesi, Nordic Geodetic Commission). An observing system consists of geodetic stations with several observing techniques at the same site, databases, and combination of different observing techniques. The Nordic Geodetic Observing system includes stations in addition to the Nordic countries from the Baltic States and on Iceland and Greenland. This paper explains how to create a database for this observing system. The aim is to create a database, allowing access to the network stations. Purpose of this is to facilitate data availability by collecting public information from Internet and other open sources in the same database and provide the links to the users. The second part of this thesis deals with how this kind of database can be used in different geodetic studies; in this case particularly to the land uplift studies. In the analysis Finnish, Swedish and Norwegian coastal geodetic stations are studied, and uplift values obtained by different techniques are collected. As a result land uplift values from three techniques, GNSS, tide gauges and absolute gravimeter are compared to the NKG2005LU land uplift model. The purpose is to evaluate the results from different techniques and different sources and get the most reliable values for the uplift. The best results stem from techniques continuously measuring CGNSS and tide gauges. The techniques are difficult to compare because they measure different things. However, all observing techniques are useful, and when used parallel give the most reliable information on land uplift.

Viime vuosikymmenen aikana on kehitetty alueellisia ja globaaleja geodeettisia havaintojärjestelmiä. Pohjoismaiden havaintojärjestelmä NGOS (Nordic Geodetic Observing System), on kehitetty Pohjoismaisen geodeettisen komission NKG:n (Nordiska Kommissionen för Geodesi) työryhmässä. Geodeettinen havaintojärjestelmä käsittää usealla tekniikalla havaitsevia pysyviä asemia, tietokantoja ja eri tekniikoilla tehtyjen havaintojen yhdistämisen. NGOS-järjestelmään kuuluu Pohjoismaiden lisäksi asemia Baltian maista sekä Islannista ja Grönlannista. Tässä diplomityössä kuvataan NGOS:a varten luotavaa tietokantaa, josta on linkit verkon asemien tietoihin. Tarkoituksena on helpottaa havaintoaineistojen saatavuutta kokoamalla Internetissä julkisesti oleva tieto käyttäjille. Työn toisessa osassa demonstroidaan kuinka tällaista tietokantaa voidaan käyttää erilaisissa geodeettisissa tutkimuksissa. Analyysissa tutkitaan Suomen, Ruotsin ja Norjan rannikolla sijaitsevilla asemilla eri tekniikoilla mitattuja maannousunopeuksia. Työssä käytetään absoluuttigravimetrimittauksia, GNSS-aikasarjoja sekä mareografihavaintoja. Näitä verrataan uusimpaan Fennoskandian alueelta tehtyyn NKG2005LU-maannousumalliin. Tarkoituksena on johtaa eri tekniikoilla ja eri mittauksista luotettavimmat havainnot maannoususta. Luotettavimmiksi havainnoiksi tulkittiin jatkuvasti mittaavat menetelmät kuten GNSS ja mareografit. Mittaushavaintoja on vaikea vertailla suoraan, koska eri menetelmät havainnoivat eri asioita. Kaikki havaintotekniikat ovat kuitenkin hyödyllisiä, ja yhdessä käytettyinä ne antavat luotettavampaa tietoa maannoususta.
Description
Supervisor
Vermeer, Martin
Thesis advisor
Poutanen, Markku
Nordman, Maaria
Keywords
absolute gravimeter, NGOS, tide gauge, GNSS, land upfit model, absoluuttigravimetri, mareografi, maannousumalli, NKG2005LU
Other note
Citation