Silminnähden neutraali? - Teoreettinen katsaus feministisemmän datavisualisaation tekoprosessiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2019
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Informaatiomuotoilu on tiedon jäsentämistä ihmisen käyttöön sopivaan muotoon, ja sen rooli on korostunut informaatiohälyn lisääntymisen ja massiivisten, jatkuvasti kasvavien datamäärien myötä. Erityisesti datavisualisaatioilla on keskeinen rooli niin tieteellisten tutkimusaineistojen jäsentelyssä, tutkivassa journalismissa kuin markkinoinnissakin. Nämä tietojenkäisittelyä ja visuaalisen viestinnän muotoilua yhdistellen valtavista aineistomääristä tuotetut esitykset ovat myös varsin vakuuttavia. Intersektionaalisen feminismin mukaan inhimillinen toiminta on useiden historiallisesti kerrostuneiden, risteävien valtarakenteiden vyyhti. Niinkutsuttu datafeminismi pyrkii analysoimaan, tuomaan esiin ja purkamaan näitä rakenteita juuri datan keräämisen, käsittelyn ja visualisoinnin parissa. Ongelmana on ennen kaikkea, että nykyisin datan parissa työskentelee verrattain pieni, yksipuolinen ja etuoikeutettu joukko ihmisiä: on siis tehtävä huomattavasti töitä, jotta alan näkökulmat monipuolistuisivat eikä oman aikamme vinoumia muurattaisi osaksi tulevaisuuden informaatioinfrastruktuuria. Kun valtava määrä dataa saatetaan siistiin ja selkeään mutoon, syntyy helposti viettelevä harha kokonaisuuden hahmottamisesta ja kaikkitietävyydestä. Kaikki tieto on kuitenkin sidoksissa sen sen tuottaneeseen näkökulmaan ja kontekstiin, joten datafeminsitit haluavat ravistela tätä visualisaatioiden neutraalia ja objektiivista auraa. He myös vaativat lisää tapoja ilmaista visuaalisesti aineiston ja esityksen osittaisuutta, siihen sisältyviä rajauksia sekä näkökulmasidonnaisuutta. Tässä tutkielmassa käydään läpi datavisualisaation työprosessin vaihe vaiheelta pohtien ja esitellen, miten projektiin kuuluvia valintoja ja rajauksia voitaisiin tehdä feministisemmin – siis läpinäkyvämmin, kriittisemmin sekä aidosti monenlaisia näkökulmia huomioonottavasti. Koska fokus on visuaalisen viestinnän muotoilijan roolissa, keskitytään erityisesti visuaaliseen jäsennykseen: kontekstin ilmentämiseen, esitystapaan, graafiseen rehellisyyteen, epävarmuuden ja aukkojen kuvaamiseen – siis neutraalin vaikutelman purkamiseen rakenteellisesta selkeydestä tinkimättä. Selvityksen perusteella vaikuttaa siltä, että kriittisestä otteestaan huolimatta intersekstionaalisella feminismillä on paljon postitiivista annettavaa tiedon visualaisoinnille: se tarjoaa työkaluja valtarakenteiden ja vinoumien huomioimiseen sekä inspiraatiota niiden ilmentämiseen ja purkuun. Aiempaa moninaisempien näkökulmien esiintuonti visualisaatioissa on luontevaa, sillä alan klassikkokirjoittajatkin korostavat, että hyvä visualisointi yhdistelee paljon tietoa useista eri lähteistä. Visualisaation tärkein päämäärä, eli pyrkimys antaa mahdollisimman totuudenmukainen ja selkeä kuva käsiteltävästä aiheesta tarkentuu feminismin myötä: totuudenmukaisuuden vaatimus koskee myös esitettävän tiedon rajallisuuden ja kontekstisidonnaisuuden myöntämistä ja esittämistä. Näin saadaan aikaiseksi aivan kaikkien kannalta parempia visualisaatioita.

Information design – the art and science of preparing information in a way it is useful to humans – has become remarkably important in the age of overwhelming flood of information and continuously growing, enormous amounts of data. Especially data visualizations have a central role in analyzing scientific research results, investigative journalism and marketing. These visuals created by combining data science and visuali communication design are also majorly convincing. Intersectional feminism sees all human activity as a dynamic of historically stratified, intersecting power structures. So-called data feminism aims to reveal, analyze, and deconstruct the structures and biases related to collection, processing and visualizing data. Since only a relatively small, homogenous and privileged group of people works with data today, an action must be taken so that the biases of our time will not become part of the core structure of the information infrastructure of the future. Visualizing a large amount of data is in a simple and clear way may easily create a false sense holistic, objective, and omniscient point of view. All knowledge, however, is materially and historically situated: it has a specific context and comes from some point of view. Consequently data feminists demand more means to visualize the incompleteness, uncertainty, exclusions, and inclusions of both the data and the visualization itself. In this thesis the workflow of creating a data visualization is reviewed step by step while considering the ways of making more transparent, critical and inclusive solutions in the process. The focus is on the faculty of visual communication design: how to maintain graphical integrity, add context or deconstruct the aesthetics that communicate false neutrality without rejecting the structural clarity. Despite its critical outlook, intersectional feminism contributes mostly positively to the tradition of visualizing knowledge: it offers tools for identifying power structures and bieases and inspiration for visualizing and deconstructing them. Data visualizations are already well suited for presenting diverse points of views through combining various layers of data from different sources at once. The virtues of truth and clarity of visualization become more precise with intersectional feminism: the truthfulness can be achieved only by recognizing and visualizing the situated nature and the limits of knowledge. As a result the visualiztions can be better to all, not few.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
informaatiomuotoilu, feminismi, intersektionaalisuus, datavisualisaatio, data, neutraalius, objektiivisuus, tiedon visualisointi
Other note
Citation