Skenaariomenetelmä yrityksen strategisessa suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
116
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa skenaariomenetelmistä kirjoitettua kirjallisuutta, tutkia skenaariomenetelmän käyttökelpoisuutta erään suomalaisen yrityksen liiketoimintayksikön strategisessa suunnittelussa, kehittää skenaariomenetelmä liiketoimintayksikön tarpeisiin sekä selvittää matemaattisen mallintamisen ja dynaamisen skenaario-optimoinnin (DYSCO) mahdollisuuksia skenaariolähestymistapaa hyödyntävän strategisen suunnittelun tukena esimerkkiyrityksen liiketoimintayksikössä. Liiketoimintayksikössä toteutetussa skenaariosuunnitteluprojektissa käytetty skenaariomenetelmä määriteltiin kirjallisuuden, haastattelujen sekä skenaarioprojektista liiketoimintayksikössä vastanneiden henkilöiden kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella. Projektin työskentelystä saatujen kokemusten, kirjallisuuden ja projektiryhmälle tehdyn kyselyn ja haastattelujen perusteella tehtiin ehdotus liiketoimintayksikössä tulevaisuudessa käytettäväksi skenaariomenetelmäksi. Skenaariosuunnitteluprojektin jälkeen tutkittiin matemaattisen mallintamisen käyttömahdollisuuksia skenaariomenetelmää hyödyntävässä strategisessa suunnittelussa haastattelemalla toteutetun projektin vastuuhenkilöitä ja liiketoimintayksikön talousohjauksesta vastaavaa henkilöä. Haastattelujen perusteella tehtiin päätösongelmaa kuvaava alustava DYSCO-malli. Selvityksen perusteella todettiin, että dynaamisen skenaario-optimoinnin käytölle ei strategiaprosessin tässä vaiheessa ole tarvetta ja edellytyksiä. Skenaariolähestymistapaa voidaan sen sijaan käyttää investointien riskien arvioinnissa tekemällä eri skenaarioiden perusteella vaihtoehtoisia laskelmia investointien kannattavuudesta. Tutkimuksen perusteella skenaariomenetelmän käyttö strategisessa suunnittelussa on erittäin tarpeellista tai jopa välttämätöntä turbulentilla toimialalla toimivassa yrityksessä. Strategisen suunnittelun tuen lisäksi menetelmä parantaa liiketoimintayksikön herkkyyttä ennakoida muutoksia, edistää tiedonkulkua, laajentaa ihmisten näkemyksiä, lisää strategista ajattelua ja sitoutumista sekä tarjoaa tavan hyödyntää useamman ihmisen osaamista strategisessa suunnittelussa. Skenaariomenetelmän käyttö kuitenkin vaatii aikaa ja useita iterointikierroksia sekä systemaattisia tekniikoita. Matemaattisen mallintamisen hyödyntämistä skenaariomenetelmän käytön yhteydessä ei pidetty esimerkkiyrityksen liiketoimintayksikössä tarpeellisena. Skenaariomenetelmän kvalitatiivisten tulosten ja niiden perusteella tehtävien vaihtoehtoislaskelmien katsottiin riittävän liiketoimintayksikön tarpeisiin.
Description
Supervisor
Ruuth, Sampo
Thesis advisor
Harjula, Ari
Keywords
skenaariomenetelmä, skenaarioanalyysi, strateginen suunnittelu, optimointi, scenario mehtod, scenario analysis, strategic planning, optimization
Other note
Citation