Masking: The Constant State of Seeking and Becoming

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
en
Pages
27
Series
Abstract
The bachelor thesis examines autism and masking experience. Masking is a multifaceted and multidimensional phenomenon that manifests itself as a specified behavior in social interactions between neurodiverse and neurotypical people. At the core is the desire to adapt and belong. Masking is typical behavior for all neurodiverse people, but in this thesis, masking will be looked at from the perspective of autism. The research seeks an answer to how to give physical forms to masking through arts-based research methods. What kind of roles and masks do we play in a social situation? How can art education support the recognition of differences and thus their acceptance? The research method is autoethnographic and phenomenological. The theoretical section opens the key concepts about autism and masking, discussing public beliefs about the nature of autism and the associated societal attitudes through it. In the production part, the distinct stages of masking are divided into three categories, in which physical forms are interpreted through personal experience. The reflection took place in the framework of critical disability studies, noting the opportunities art education has for creating safer study environments for people with hidden disabilities. This study serves as part of a discussion on the inclusive nature of the learning environment, with the aim of enabling the creation of a safe space for diverse students. The potential for re-imagining teaching was found in the frame of reference for crip and neuroqueer theories. Crip and neuroqueer theories provide models for neurodiverse people to deconstruct internalized ableism, criticizing the structure of neurotypical norms and the ways in which it is viewed. These theories made it possible to reflect on and question the difference and the relationship perceived as normal.

Kandityö tarkastelee autismia ja naamioitumiskokemusta. Naamioituminen (masking) on monisyinen ja moniulotteinen ilmiö, joka näyttäytyy spesifioituna käyttäytymisenä riippuen tilanteesta ja ihmisten välisistä vuorovaikutussuhteista. Sen ytimessä on kuitenkin yleisesti halu sopeutua ja kuulua joukkoon. Naamioituminen on ilmiönä tyypillinen neurokirjaville ihmisille ja tässä kandityössä rajaus on tehty naamioitumisen keholliseen kokemukseen autismin näkökulmasta. Tutkimus etsii vastausta kysymykseen, kuinka kuvata ja antaa fyysisiä muotoja naamioitumisen kehollisiin kokemuksiin taiteellisen tutkimuksen keinoin. Minkälaisia rooleja ja naamioita esitämme sosiaalisissa tilanteissa? Miten kuvataidekasvatuksen keinoin voi tukea erilaisuuksien nähdyksi tulemista ja sitä kautta hyväksymistä? Tutkimusmenetelmä on autoetnografinen ja fenomenologinen. Teoreettisessa osuudessa avataan autismiin ja naamioitumiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Samalla käsitellään myös yleisiä uskomuksia autismin luonteesta ja siihen liittyvästä yhteiskunnallisesta suhtautumisestä. Produktio-osuudessa naamioitumisen eri vaiheet on jaettu kolmeen kategoriaan, jossa fyysisiä muotoja tulkitaan omakohtaisen kokemuksen kautta. Pohdinta tapahtui kriittisen vammaistutkimuksen viitekehyksessä osana keskustelua opetusympäristön inklusiivisuudesta. Pyrkimys mahdollistaa kuvataidekasvatuksessa turvallisen tilan luominen moninaisille opplaille. Potentiaali opetuksen uudelleenkuvittelulle löytyi crip-, ja neuroqueer- teorioiden viitekehyksestä. Crip-, ja neuroqueer-teoriat tarjoavat neurokirjaville malleja sisäistetyn ableismin purkamiseksi, kritisoiden neurotyypilliseksi rakennettua yhteiskuntaa ja luotuja katsomisen tapoja. Näiden teorioiden avulla erilaisuutta ja normaalina käsitetyn suhdetta voidaan aktiivisesti pohtia ja kyseenalaistaa.
Description
Supervisor
Ylirisku, Henrika
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
autism, neuroqueer, art education, critical disability studies, representation, crip, arts-based research
Other note
Citation