Loviisan ydinvoimalaitoksen käytettävyysanalyysi huomioiden suuret riskit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-29
Department
Major/Subject
Systeemi- ja operaatiotutkimus
Mcode
F3008
Degree programme
Teknillisen fysiikan ja matematiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
109 + 7
Series
Abstract
Loviisan ydinvoimalaitos kuuluu ydinvoimalaitosten parhaaseen neljännekseen käyttökertoimella mitattuna. Tästä syystä tavanomaisen vuoden käytettävyyttä on vaikea parantaa. Käyttökerroin on tämän työn päämittari käytettävyydelle. Käyttökertoimessa verrataan tuotettua energiaa tuotettavissa olevaan energiaan, nimellisenergiaan. Suuret käytettävyysriskit aiheuttavat pitkiä seisokkeja, tässä työssä tunnistetuista lähes kaikki aiheuttavat yli kuukauden seisokin. Vakavimmat suuret käytettävyysriskit aiheuttavat voimalaitoksen pysyvän sulkemisen. Suuret käytettävyysriskit tapahtuvat niin harvoin, ettei niiden analyysiä voi perustaa pelkästään ydinvoimalaitoksen omaan historiaan. Tämän diplomityön tarkoituksena ja siitä saatavana hyötynä on erityisesti tieto suurista käytettävyysriskeistä ja niiden merkityksestä. Työssä ei pelkästään arvioida suuria riskejä, koska tulosten arvioiminen ja vertaaminen muihin tutkimuksiin on helpompaa, kun käytettävyyden arvioinnissa on mukana myös yleisimmät käytettävyysriskit. Tässä diplomityössä suurten käytettävyysriskien analyysi rajataan Loviisan ydinvoimalaitoksen PRA:n yhteydessä tunnistettuihin riskeihin ja alkutapahtumiin. Yleisten tuotantotappioiden analyysi rajataan Loviisan ydinvoimalaitoksen tuotantotappiohistoriaan. Yleisten tuotantotappioiden malli Loviisan ensimmäiselle ydinvoimalaitosyksikölle (Lo1) luodaan Miriam RAM Studio -ohjelmistoa käyttäen. Suuret käytettävyysriskit lasketaan analyyttisesti arvioitujen keskimääräisten vikaantumis- ja korjausaikojen perusteella. Vikaantumisajat arvioidaan Loviisan ydinvoimalaitoksen PRA:ssa käytetyillä menetelmillä. Korjausajat saadaan pääasiassa asiantuntija-arvioista. Malli ennusti Lo1:n käyttökertoimeksi tavanomaiselle käyttövuodelle 93,15 % ja loppukäyttöiälle keskimäärin 90,75 %. Merkittävimpänä tuloksena havaittiin, että työssä käytetyillä menetelmillä pystytään arvioimaan suurten käytettävyysriskien vaikutusta käytettävyyteen ja käytettävyysarviot olivat edelleen optimistisia, koska mallissa ei ole mukana kaikkia potentiaalisia käytettävyysriskejä. Suurin yksittäinen tuotantotappio oli vuosihuolto. Vuosihuollon jälkeen merkittävimmät tuotantotappiot aiheutuivat paloista ja erityisesti sähkötilojen paloista. Tästä syystä paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota Loviisan ydinvoimalaitoksella. Ennen käytännön sovelluksia on suositeltavaa laajentaa ja tarkentaa mallia.

Loviisa nuclear power plant is among the best 25 % percent of nuclear power plants by load factor. Because of high load factor, it is difficult to improve load factor of a normal year. Load factor is the main measure of availability in this thesis. Load factor compares produced energy to reference energy. Major availability risks can cause long outages. In this thesis almost all considered major risks cause outage duration one month or longer. Longest considered outage durations in this thesis are rest of the working life of the power plant. Major availability risks happen so rarely that one cannot analyze them only with history of one nuclear power plant. The purpose and benefit of this master’s thesis is to provide knowledge about major availability risks and their importance. In this thesis, we do not consider only major risks, because analyzing and comparing results with other analyses is easier if we consider also common availability risks. In this thesis, we limit major availability risks to risks identified in probabilistic risk assessment (PRA) of Loviisa nuclear power plant and to initiating events of the PRA. We limit the analysis of common availability risks to Loviisa nuclear power plant operation history including only failures which have caused outages. We generate common availability model of Loviisa 1 nuclear unit (Lo1) using Miriam RAM Studio, a tool for reliability, availability and maintainability analysis. We compute numerical results of major availability risks using analytic equations without a dedicated program for availability analysis. Analytic availability analysis relies on time values mean time to failure (MTTF) and mean time to repair (MTTR). We estimate MTTFs applying the methods used in the Loviisa PRA. We derive MTTRs mainly based on expert judgments. Common availability risk analysis predicts 93.15 % load factor for a normal year of Lo1. Major availability risk analysis predicts 90.75 % mean load factor for the rest lifetime of Lo1. The most significant result in the thesis is that the applied methods can be used to evaluate major availability risks. Comparison with other analyses shows that results for both common and major availability risks are optimistic mainly because we do not consider all possible availability risks. The most significant factor in estimated load factor is planned annual maintenance. The second most significant availability risk is fires and especially fires in electric equipment rooms. As a result we recommend to pay attention to fire safety in Loviisa nuclear power plant. Before practical applications we recommend to complement and improve accuracy of the analysis.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Jänkälä, Kalle
Keywords
käytettävyys, käyttökerroin, ydinvoima, suuri käytettävyysriski, PRA, ydinturvallisuus
Other note
Citation