Development of the production activity of a graphics company and creation of its development plan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
82 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettiin toiminnan laadun kehittäminen ja tuotannon toimintatapojen kehityssuunnitelman luominen ja näin kehittää yrityksen tuotantotoimia nopeuttaaksemme läpimenoaikoja, poistaaksemme pullonkauloja ja muita häiriötekijöitä, tehostaaksemme toimintaa, kannattavuutta ja työtyytyväisyyttä. Toimintatapojen kehittämisen tavoitteena on tuotannon parempi tuottavuus, asiakaslähtöisyys, joustavuus ja sujuvuus. Onhan tuotanto keskeinen strateginen lähtökohta suunniteltaessa yrityksen toimintoja asiakkaan tavoittamiseksi ja hyvään taloudelliseen tulokseen pääsemiseksi. Välillisenä tavoitteena on asiakaslaadun parantaminen. Asiakastyytyväisyystutkimuksella pyrittiin selvittämään yrityksen asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta. Tätä tietoa tarvitaan ohjaamaan tulevaisuuden laitehankintoja sekä yrityksen johdon tueksi yrityksen kehittämistoimissa. Kokonaisuudessaan asiakastyytyväisyystutkimus oli kannattava ja antoi tietoa niihin asioihin, joita pyrittiin selvittämään. Asiakastyytyväisyystutkimus osoitti, että suurin osa asiakkaista on varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun ja tuotteiden laatuun. Työpaikkatutkimuksen lähtökohtina ovat asiakkaiden tarpeet, koetut ongelmat ja kilpailutilanne. Tavoitteena toiminnan häiriöttömyyden kehittäminen, turhien kustannusten karsiminen, laaduntuottokyvyn parantaminen. Työpaikkatutkimuksessa nähtiin, että toiminnan laajenemisesta syntyviä ongelmia ei voida ratkaista vain henkilöstön määrää lisäämällä tai uutta teknologiaa hankkimalla. Jotta menestymisen edellytykset voitaisiin turvata kiristyvässä kilpailussa, on toimintaa kehitettävä. Toiminnan laadun kehittäminen onkin yrityksen kannattavampia investointeja. Yrityksen kehittäminen on toiminta- ja kilpailukyvyn kannalta oleellisten asioiden kuntoon saattamista ja tavoitteiden saavuttamista riittävälle tasolle, voidaan puhua taudin parantamisesta, kuntoutuksesta ja vastustuskyvyn kehittämisestä. Kehittämisen tulee olla tasapainoista niin, että yhtä toimintoa ei pyritä suhteettomasti kehittämään muihin toimintoihin nähden. Se vinouttaa yrityksen toimintaa ja heikentää yrityksen mahdollisuuksia parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseen. Asiakas- ja toiminnanlaadun parantaminen merkitsee usein kustannusten kasvamista. Tuotteiden ominaisuuksien ja palvelunkin parantaminen tai lisääminen maksavat. Toisaalta usein kysymys on enemmänkin osaamisesta kuin materiaali- ja valmistuskustannusten kasvattamisesta. Ominaisuuksiltaan paremman tuotteen valmistaminen ei välttämättä tule kalliimmaksi, vaan kyse on tuotteiden- ja toiminnan kehittämisestä sekä suunnittelun osaamisesta. Jatkuvan kehitystoiminnan käynnistäminen ja vielä enemmän sen vakiinnuttaminen koskettaa yrityksen koko toimintatapaa, henkilöstön ajattelua, yhteistoimintaa ja työkulttuuria. Yleiset mallit ja menetelmät ovat välttämättömiä, mutta eivät riittäviä. Uusi kehitystoiminnan malli on rakennettava yrityksessä sen omista tarpeista ja mahdollisuuksista lähtien. Yhteenvetona saatetaan ensin valmistus ja sen jälkeen muut toiminnot hallintaan. Kehitetään toimintaa, karsitaan kustannuksia, parannetaan toimitusvarmuutta ja vähennetään reklamaatioita. Dokumentoidaan menettelytavat jatkuvuuden turvaamiseksi. Jotta yrityksen jatkuvuus ja riittävä tulos olisi mahdollista, ei voida edes kysyä, pitääkö toimintaa kehittää. Toimintaa on kehitettävä, se on elinehto.
Description
Supervisor
Ranta, Jukka
Keywords
Other note
Citation