Meteorologisten havaintoasemien tietoliikenneratkaisut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
xix + 86 s. + liitt. 16
Series
Abstract
Työssä tutkitaan eri tiedonsiirtotekniikoiden soveltuvuutta meteorologisen havaintoaineiston siirtoon. Vertailussa on useita erilaisia tiedonsiirtotekniikoita, joista asemaverkon laajuudesta johtuen etusijalla ovat maan kattavat langattomat verkot sekä pitkän kantaman radiotekniikat. Empiirisesti testataan GPRS-yhteyksiä GSM-verkossa, pakettidatayhteyksiä TETRA-standardiin perustuvassa VIRVE-viranomaisverkossa sekä yhteyksiä VSAT-satelliittiyhteyden kautta. Työssä tarkastellaan lisäksi muun muassa HF-radioyhteyksien, UMTS-tekniikan sekä radiotaajuisten liityntäverkkotekniikoiden mahdollisuuksia havaintoaineiston siirrossa. Mitattujen tekniikoiden todetaan olevan tietoliikenneteknisiltä ominaisuuksiltaan käyttökelpoisia. GSM/GPRS-tekniikkaa voidaan käyttää normaaliolosuhteissa välittämään huomattava osa havainnoista, mutta poikkeustilanteiden varalta tai korkeampaan saatavuuteen pyrittäessä on käytettävä vaihtoehtoista yhteyttä. VSAT-satelliittitekniikka tai VIRVE-viranomaisverkko tarjoaa laadukkaan ja riippumattoman siirtotien, joskin VIRVE-mittausten yhteydessä havaitut tekniset ongelmat on ratkaistava ennen laajamittaista käyttöä. Muista vertailussa mukana olleista yhteystavoista pitkän kantaman maanpäälliset radioyhteydet HF-alueella voisivat soveltua poikkeusolojen varayhteydeksi ja langattomia liityntäverkkoja voitaisiin hyödyntää GPRS-yhteyksien rinnalla, erityisesti suurta siirtonopeutta edellyttävissä mittauksissa. Myös kiinteän linjan yhteyttä voidaan käyttää, jos se on aseman sijainti huomioon ottaen kustannus-tehokasta ja järkevää. Työssä käytetyt menetelmät ovat tarjonneet paitsi mahdollisuuden vertailla yhteystekniikoita, myös keinoja kehittää operatiivisten keruuyhteyksien laadun seurantaa.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Silén, Johan
Keywords
transfer of measurement data, mittausaineiston tiedonsiirto, GSM, GPRS, TETRA, UMTS, VSAT
Other note
Citation