Koulurakennukset ja hyvinvointi - Arkkitehtuuri positiivisen psykologian näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
34 + 1
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten koulurakennusten arkkitehtisuunnittelulla voidaan tukea käyttäjiensä hyvinvointia. Tulokulmana oli positiivinen psykologia, jonka keskeisenä ajatuksena on tietoinen onnellisuuden ja inhimillisen kukoistuksen lisääminen. Arkkitehtuurissa positiivista psykologiaa on tutkinut muun muassa Ruth Stevens työtovereineen (2019). He ovat yhdistäneet hyvinvoinnin PERMA-teoriaa (Seligman, 2011) palvelurakennusten suunnitteluun. PERMA-teoria on myös oman tutkielmani lähtökohtana. Työni koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osasta, jossa kysyttiin 23 opetushenkilökunnan edustajan näkemyksiä hyvinvointia edistävästä koulurakennuksesta. Kysely rakentui PERMA-teorian viidelle käsitteelle. Ne ovat positive emotions, engagement, relationships, meaning ja accomplishment. Vastaukset teemoittelin kyseessä olevien käsitteiden mukaisesti. Teemoja nousi kaikkiaan 12. Ne yhdistin induktiivisesti neljäksi kategoriaksi; tarkoituksenmukaisuus, muovautuvuus, avoimuus ja yhteys ulkomaailmaan. Tarkoituksenmukaisuus sisältää rakennuksen toiminnalliset piirteet. Muovautuvuudella tarkoitetaan tilojen joustavia käyttömahdollisuuksia. Avoimuus sisältää ajatuksen tilojen avaruudesta ja avoimesta toimintakulttuurista. Yhteys ulkomaailmaan tarkoittaa koulurakennuksen soveltumista palvelemaan laajemmin yhteiskuntaa sekä koulun käyttäjille mahdollisuutta olla yhteydessä fyysiseen ympäristöön ja kommunikoida maailmanlaajuisesti. Muodostamani kategoriat voivat toimia koulurakennusten suunnittelun suuntaviivoina. Kaikkiaan tutkielmani osoittaa, että PERMA-teoriaa on mahdollista käyttää suunnittelun tukena, kun halutaan luoda rakennuksia, joissa käyttäjien hyvinvointi on keskiössä.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Keywords
arkkitehtuuri, koulurakennus, positiivinen psykologia, PERMA-teoria, hyvinvointi, positiivinen kasvatus
Other note
Citation