Ship Production Focused on the Main Vertical Zones

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 101 s. + liitt.
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena on kehittää sellainen vakioratkaisu energiakuilujärjestelylle, joka mahdollistaa laivan palo-osastolähtöisen valmistuksen. Vakioratkaisuun sisältyy energiakuilujen sijaintien ja lukumäärän vakiointi. Vakioratkaisun kehittämisen jälkeen arvioidaan palo-osastolähtöisen valmistuksen kannattavuutta verrattuna perinteiseen valmistukseen. Tutkimuksessa pyritään lisäksi arvioimaan, miten palo-osastolähtöinen valmistus vaikuttaa uudisrakennuksen läpimenoaikaan. Tutkimuksessa keskitytään lähinnä risteilyaluksiin. Tutkimuksessa käytetään apuna asiantuntijoiden haastatteluita ja palo-osastolähtöisestä valmistuksesta tehtyjä aiempia tutkimuksia. Talonrakennusta tutkimalla pyritään löytämään ratkaisuja, jotka olisivat sovellettavissa laivan palo-osastolähtöisen valmistuksen kehittämisessä. Vakioratkaisu valitaan siihen luodun pisteytysmenetelmän ja valintamatriisin avulla. Palo-osastolähtöisen valmistuksen kannattavuutta tutkitaan esimerkkilaivan avulla. Työssä kehitetyssä vakioratkaisussa kahta vierekkäistä palo-osastoa palvelee yksi energiakuilu. Energiakuilu sijoitetaan pääpalolaipion yhteyteen ja integroidaan portaikkoon. Tutkimuksen perusteella palo-osastolähtöinen valmistus johtaa kahdesta neljään miljoonan euron kustannussäästöön esimerkkilaivassa. Palo-osastolähtöisen valmistuksen suurin yksittäinen hyöty on läpimenoajan lyhentyminen Tutkimuksen mukaan läpimenoaika lyhenee esimerkkilaivassa yhdestä neljään viikkoa.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Willberg, Mika
Keywords
Other note
Citation