Sähkönjakeluverkon puupylväiden lahoaminen eri ympäristöissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-05-11
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
7+72
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää ympäristön vaikutusta puupylväiden lahoamiseen. Tutkimuksen kohteiksi valittiin maaperän, perustustavan sekä paikkakunnan vaikutus sähkönjakeluverkon puupylväiden lahoamiseen. Tutkimuksen aineisto käsitti noin 9000 lahoisuustarkastetun CCA-kyllästeisen puupylvään tiedot Loiste Sähköverkon alueelta. Tutkimus suoritettiin laskemalla ja vertailemalla maaperien, perustustapojen sekä paikkakuntien suhteellisia lahoamisnopeuksia. Lopuksi piirrettiin keskimääräisen pylvään rappeutumiskäyrät eri maaperien ja perustustapojen mukaan. Rappeutumiskäyrät muodostettiin käyttäen hyväksi saatuja suhteellisia lahoamisnopeuksia, aineiston ikätietoja sekä eksponentiaalisten ja lineaaristen käyrien muotoja. Tuloksina löydettiin merkittäviä eroja tarkasteltavien ympäristötekijöiden välillä. Puupylväät lahosivat maaperää tarkasteltaessa nopeimmin multamaassa. Ne lahosivat noin 1,5 kertaa nopeammin kuin hitaimmin lahoavassa kalliomaassa. Muissa maaperissä lahoaminen oli välillä 1,18–1,26 kertaa nopeampaa kuin kalliomaassa. Tulokset ovat samansuuntaiset aikaisemman kokemuksen ja tutkimuksen kanssa. Luotettavuusanalyysi tehtiin Kruskal-Wallis testillä, jonka mukaan tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Tuloksia voidaan siis pitää luotettavina. Perustustapojen lahoamisnopeuksissa oli myös suuria eroja. Nopeimmin lahosivat taajama-, pelto-, piha-, ja tieperusteiset pylväät. Metsä-, suo- ja kallioperusteiset pylväät lahosivat hitaimmin. Paikkakuntien välillä havaittiin myös suuria eroja. Kajaanin alueella pylväät lahosivat nopeimmin ja hitaimmin Hyrynsalmella. Erot johtunevat ilmastollisista eroista ja vesistöiden laajuudesta paikkakunnittain, joilla onkin suuri rooli lahon menestymisessä. Tutkimuksen avulla voidaan ajoittaa ja kohdistaa lahoisuustarkastukset tarkemmin ja tehostaa sähkönjakeluverkon suunnittelua, kun tiedetään missä ympäristöissä pylväät lahoavat nopeimmin. Näin pylväiden huolto- ja uusimiskustannukset, sekä asiakkaan kokemat keskeytyskustannukset voivat vähentyä. Ja mikä tärkeintä, työturvallisuus paranee.

The purpose of this thesis is to determine the impact of different types of soil, foundations and regions on the rate of decay of wooden poles in the region of Loiste Sähköverkko. The data of this study consists of information about 9000 decay-inspected CCA-impregnated wooden poles. The aim of this study is to calculate and compare soils, foundations and regions. The study was performed by calculating the relative speed of decay in the above-mentioned environment factors and comparing the results. Furthermore, the deterioration curves of soils and foundations were drawn by exploiting the results as well as the exponential and linear curve fittings. The results show that there were significant differences between soil, foundations and regions. A wooden pole decayed fastest in a mull soil. Decay was 1.5 times faster than in the slowest one, rock solid soil. In the other soil types, the relative speed of decay was from 1.18 to 1.26 compared to solid rock. A reliability analysis was executed using the Kruskal-Wallis test. The test shows that the results of the soils were statistically significant. The poles decayed fastest in the foundations of arable land, garden or court, urban areas and road areas. In contrast, decay was slower in a forest, swamp, and rock pole foundation. According to regions, poles decayed fastest in Kajaani and slowest in Hyrynsalmi. The difference between the regions was explained by different climates in the regions which has a major role in the growth of decay. The results of this thesis help the distribution company, Loiste Sähköverkko, to time more accurate decay inspections and maintenance operations. Thus, it is possible to reduce maintenance, replacement and customer outage costs.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
sähkönjakeluverkko, puupylväät, lahoisuustarkastus, rappeutuminen
Other note
Citation