Miten saadaan ihmiset valitsemaan portaat?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Sisustusarkkitehtuuri
Mcode
ARTS3016
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
44
Series
Abstract
Tavoitteeni on tutkia, miten saada ihmiset valitsemaan portaat hissin sijaan, jotta edistettäisiin portaiden käytön tuomia terveyshyötyjä. Jos rakennusten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota portaiden suunnitteluun, siten että lisätään niiden houkuttelevuutta, voivat jo pienet päivittäiset portaiden käytön lisäykset tuoda hyötyjä kansanterveydelle. Jo pelkästään kyltti, joka ohjaa ihmisiä nousemaan portaita, voi olla tehokas keino muistuttaa portaiden terveyshyödystä ja hyötyliikunnasta. Tutkin myös Nudge theoryä, ns. terveystuuppausta, apuna käyttäen mahdollisuuksia muuttaa ympäristön ominaisuuksia sellaisiksi, että ne tukevat portaiden käytön valintaa. Ihmiset joutuvat tekemään valtavan määrän päätöksiä päivän aikana, ja on hyvä tiedostaa miten tähän päätöksentekoon voi vaikuttaa. Kun sisustusarkkitehti suunnittelee portaat käytettäväksi oletusarvoisesti(default) niin, että ihminen valitsee portaat hissin sijaan, ajattelematta ja automaattisesti, hän edistää kansanterveyttä, sillä portaista saa hyötyliikuntaa, joka edistää mm. sydänterveyttä. Näistä pieniä päivittäisiä arkiliikuntaa lisääviä hetkiä tukemalla suunnittelun keinoin voimme torjua kansantauteja, kuten diabetestä, kroonisia keuhkosairauksia ja sydän- ja verisuonisairauksia. Olen sisällyttänyt työhöni suomalaisia kohteita, joiden portaissa on elementtejä, jotka edistävät portaiden valintaa. Myöskin amerikkalainen San Franciscon modernin taiteen museon (SFMOMA) laajennuskohde portaineen on kuvattu, sillä sen suunnitellut arkkitehti Graig Dykers on oivaltanut, miten ihmiset saadaan liikkumaan portaissa kuin huomaamatta. EU:n terveydenhuoltobudjetista kuluu 70 - 80 %, eli 700 miljardia euroa kroonisten tautien hoitoon ja vain 3% tästä kohdentuu tällä hetkellä sairauksien ennaltaehkäisyyn. Monia kroonisia sairauksia voidaan ja kannattaa ennaltaehkäistä, ja tässä näkisin suuren mahdollisuuden muutokseen. Kun rakennamme hyvinvointia edistävää ympäristöä, voimme ennaltaehkäistä joitain kroonisia sairauksia sekä vähentää kroonisiin sairauksiin kuluvia varoja. Lisäämällä arkiliikuntaa portaidenkäytön avulla, voimme vähentää liikkumattomuuden riskiä kroonisiin sairauksiin. Terveyden edistäminen suunnittelun keinoin pitäisi sisältyä lainsäädäntöön sekä tulevien suunnittelijoiden opintoihin.

My goal is to explore how to get people to choose stairs over elevators in order to promote the health benefits of using stairs. If the interior architect pays special attention to the design of the stairs to increase their attractiveness, even small daily increases in the use of stairs can bring benefits to public health. Even a sign that directs people to climb stairs can be an effective way to remind the people of the health benefits and other benefits of stairs. I also study Nudge theory to change the characteristics of the environment to support the choice of stairs. People have to make an enormous number of decisions during the day, and it is good to be aware of how that decision-making can be influenced. When an interior architect designs stairs by default in a way that the user chooses stairs instead of an elevator, the designer can promote public health. The stairs provide useful and practical exercise that promotes e.g. heart health. By supporting these small moments that increase our daily routine through design, we can fight public diseases such as diabetes, chronic lung disease, and cardiovascular disease. I have included Finnish examples in my work where the choice of the stairs is promoted thought different elements. In addition, I have described how in the expansion site of the American Museum of Modern Art in San Francisco (SFMOMA), the design of the stairs is realized in a way that people move up them without noticing, as its designer, Graig Dykers says. An estimated 70-80% of EU healthcare budget, 700 billion Euros, is spent on chronic diseases, and only 3 % is currently spent on disease prevention. Many chronic diseases can and should be prevented, and here I see a great opportunity for change. By building an environment that promotes health, we can prevent some chronic diseases and reduce the risk factors related on inactivity. By increasing daily exercise through the use of stairs, we can reduce the risk of immobility for chronic diseases. Health promotion through design should be included in the legislation as well as in the studies of future designers.
Description
Supervisor
Pirinen, Antti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
terveyden edistäminen, portaat, tuuppaus, sisustusarkkitehtuuri, kansanterveys, käyttäytymisen suunnittelu, health promotion, stairs
Other note
Citation