The advantages and disadvantages of weight limitations which are used to prevent frost damage

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
Yhd-10
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Painorajoituksia käytetään lähinnä keväisin joillakin kelirikkoisilla sorateillä tien rakenteen suojelemiseksi liikenteen aiheuttamilta rasituksilta, kun tien kantavuus heikkenee roudan sulamisvesien takia. Painorajoituksia voidaan kuitenkin joskus joutua käyttämään myös syksyisin syyskelirikon aikana. Painorajoituksilla kielletään raskaiden ajoneuvojen liikkuminen tiellä. Siitä aiheutuu lisäkustannuksia ja muita ongelmia elinkeinoelämälle ja yksityishenkilöille. Näitä kelirikon ja painorajoitusten aiheuttamia lisäkustannuksia on jo aikaisemmin tutkittu perusteellisesti metsäteollisuuden osalta. Tämän työn tavoitteena oli selvittää painorajoitusten hyötyjä ja haittoja. Tarkoituksena oli erityisesti selvittää painorajoituksista pienyrittäjille ja muulle elinkeinoelämälle aiheutuvia haittoja ja niiden suuruutta. Suuri osa työn materiaalista on saatu noin 60 haastattelusta. Painorajoitusten aiheuttamien haittojen selvittämisen lisäksi on arvioitu painorajoitusten poistamisen, eli kelirikkokorjausten tekemisen, yhteiskunta-taloudellista kannattavuutta yhdeksän tutkimustien osalta. Tutkimustiet sijaitsevat Kauhavalla, Seinäjoella sekä Orivedellä. Kannattavuusanalyysi tehtiin jokaisen tutkimustien kohdalla erikseen vertaamalla painorajoitusten ja kelirikon aiheuttamien haittojen suuruutta teiden korjaamiskustannuksiin. Kannattavuusanalyysien tuloksena saatiin, että monet tutkimustiet olisivat yhteiskunta-taloudellisesti kannattavia korjauskohteita. Kelirikkokorjausten tekeminen näyttäisi monesti olevan kannattavaa myös muiden selvitysten perusteella, joten kelirikkokorjauksia pitäisi tehdä enemmän. Työssä selvitettiin myös eri tiepiirien nykyisiä painorajoituskäytäntöjä haastattelujen avulla. Haastattelujen myötä selvisi, että tiepiirien painorajoituskäytännöt eroavat edelleenkin jonkin verran toisistaan ja se asettaa elinkeinoelämän eri tilanteisiin eri puolilla maata. Lisäksi työssä selvisi, että painorajoitukset toimivat joillakin teillä huonosti tien suojelunäkökulmasta katsottuina. Tien rakennetta ei painorajoituksilla pystytä suojelemaan sellaisilla teillä, joilla liikkuu paljon painorajoitusaikana sallittavia kuljetuksia, koska nekin kuljetukset rikkovat usein tien rakenteen. Lisäksi painorajoituksia jätetään jonkin verran noudattamatta; raskaita kuljetuksia liikkuu luvattomasti painorajoitetuilla teillä. Näyttää siltä, että usein saadaan painorajoituksilla tie säilymään liikennekelpoisena, mutta tierakenteen vaurioitumista ei pystytä estämään.
Description
Supervisor
Valtonen, Jarkko
Thesis advisor
Toivonen, Tuomas
Keywords
weight limitation, painorajoitus, frost heave, kelirikko, frost damage, kelirikkokorjaus, gravel road, soratie, business life, elinkeinoelämä
Other note
Citation