Työnaikaisten liikennejärjestelyiden arviointimittarin käyttökelpoisuuden arviointi ja jatkokehitystarpeet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Spatial Planning and Transportation Engineering
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
61+32
Series
Abstract
TLJ-mittari on Kruunusillat-allianssin kehittämä työkalu työnaikaisten liikennejärjestelyiden arvioimiseen. TLJ-mittari mittaa, kuinka suurelta osin työnaikaiset liikennejärjestelyt vastaavat Helsingin kaupungin ohjeistuksia ja suunnitteluperusteita. Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa mittarin kehitysprosessia varten, analysoida TLJ-mittarin mittausdataa sekä arvioida mittarin käyttökelpoisuutta ja jatkokehitystarpeita. Työn tutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa selvitettiin haastatteluin ja olemassa olevan tiedon perusteella kansainvälisesti kehitettyjä työnaikaisten liikennejärjestelyiden arviointimenetelmiä. Toisessa osassa tarkasteltiin TLJ-mittarin vaikutuksia työmaiden TLJ-tasoon sekä tutkittiin TLJ-mittarin jatkokehitystarpeita kyselytutkimuksen avulla. Työssä havaittiin, että TLJ-mittarin kaltaista työkalua ei ole kehitetty aikaisemmin. TLJ-mittari on toimiva työkalu työnaikaisten liikennejärjestelyiden arviointiin Helsingin kaupungin infrakohteissa. TLJ-mittarin käytöllä oli pääasiassa parantava vaikutus työmaiden TLJ-tasoon, joskin lisää mittausdataa tarvitaan pitävien johtopäätöksien tekemiseen. TLJ-mittarin keskeiseksi kehityskohteeksi tunnistettiin mittarin käytettävyys. Työssä saatujen havaintojen perusteella TLJ-mittaria ei voida suositella otettavaksi sellaisenaan käyttöön Helsingin kaupungin infrahankkeissa, mutta mittarin jatkokehittäminen on infrarakennuttamisen eri tahojen mielestä suotavaa.

TLJ measuring tool is a tool developed by the Crown Bridges Alliance for evaluating temporary traffic arrangements during road works. The tool measures how precisely temporary traffic arrangements comply with the guidelines and planning criteria of the City of Helsinki. The objective of the work was to produce information for the development process of the tool, to analyze the measurement data, and to evaluate the usability of the tool and the needs for its further development. The study was conducted in two parts. In the first part, internationally developed methods for assessing temporary traffic arrangements were examined. In the second part, the effects of using the tool were evaluated, and the need for further development of the tool was studied through a survey. The study found that an exact tool like the TLJ measuring tool had not been previously developed. The TLJ measuring tool is an effective tool for evaluating temporary traffic arrangements in Helsinki's infrastructure projects. The use of the TLJ measuring tool had mainly a positive impact on the quality of the temporary traffic arrangements, although more data is needed to draw reliable conclusions. The usability of the tool was identified as a key area for further development. Based on the findings of the study, the TLJ measuring tool cannot be recommended for use as it is in Helsinki's infra-structure projects. However, further development of the measuring tool is considered desirable by various stakeholders in the infrastructure construction industry.
Description
Supervisor
Mäntysälo, Raine
Thesis advisor
Karjalainen, Jenni
Keywords
TLJ-mittari, työnaikaiset liikennejärjestelyt, katutyöt, katutyöhaitat
Other note
Citation