Quality elements of map products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Työ liittyy puolustusvoimien paikkatietojen laatumalliin, ja siinä oli tarkoitus löytää karttatuotteen kuvailuun soveltuvat laatutekijät ja muodostaa niistä karttatuotteen laatumalli. Työn lähtökohta oli, että ISO 19113 -standardin mukaiset paikkatiedon laatutekijät eivät yksin riitä kuvailemaan karttatuotteen laatua. Kartan ulkonäkö on yksi tärkeimmistä sen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Se, kuinka kartan visuaalinen ilme on onnistunut, vaikuttaa kartan antaman informaation määrään ja oikeellisuuteen. Lisäksi kartan ulkonäön on oltava miellyttävä, jotta katse ei väsy karttaa tutkittaessa. Kartan ulkonäköön vaikuttavat sekä yksittäiset karttakohteet että kokonaiskuva, joka riippuu karttakohteiden lisäksi muun muassa mittakaavasta ja kartan tietotiheydestä. Karttakohteet voidaan jakaa pistemäisiin, viivamaisiin ja aluemaisiin kohteisiin sekä teksteihin. Karttakohteiden laatua voidaan kuvailla tutkimalla yksittäisiä laatutekijöitä, jotka ovat osittain päällekkäisiä kaikkien karttakohteiden kesken. Lisäksi kartan laatuun vaikuttavat kartan oheiselementit, kuten kansilehti ja merkkien selitykset. Karttatuotteen laatumallia suunniteltaessa haasteena oli karttakohteiden kattavien laatutekijöiden löytämisen lisäksi valitalaatutekijöihin liittyvät termit, joilla niitä voi kuvailla. Tämä oli oleellista, koska laatumallin tarkoituksena on toimia kartan käyttäjän apuvälineenä hänen etsiessä sopivaa karttaa tiettyyn käyttötarkoitukseen. Karttatuotteen laatutekijöitä etsittiin kirjallisuutta tutkimalla ja käyttäjiä haastattelemalla. Kartan laatua voidaan lähestyä monista eri suunnista aina kartan tarjoaman informaation määrästä ja oikeellisuudesta filosofisiin ja tuotannollisiin näkökulmiin asti. Visuaalisen lähestymistavan yhteydessä on otettava huomioon ihmisen näkökyvyn rajoitukset ja muut havaintokykyyn vaikuttavat tekijät sekä kulttuurin, tapojen ja koulutuksen vaikutukset.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Ingberg, Kari
Keywords
quality element, laatutekijä, quality model, laatumalli, geographic information, paikkatieto, defence forces, puolustusvoimat, visualisation, visuaalisuus
Other note
Citation