Automaattinen testausjärjestelmä UPS-laitteiden tyyppitesteille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
en
Pages
[10] + 59 s.
Series
Abstract
Tuotekehityksen oleellinen osa on laitteiden testaaminen. UPS-tuotekehityksessä erilaisia testejä tehdään joka päivä. Testaaminen vaatii monenlaisia mittausvälineitä sekä muita laitteita, kuten laajan kuormajärjestelmän sekä erilaisia testikokoonpanoja. Merkittävä määrä testeistä perustuu UPS:n tyyppitesteihin, jotka ovat määritelty IEC-62040 standardissa. Testaaminen kuluttaa paljon aikaa ja resursseja. Ongelman ratkaisuksi on tyyppitestien suorittamiseen mietitty automaattista testausjärjestelmää. Tämän diplomityön tavoitteena oli selventää tarvetta tälle automaattiselle testausjärjestelmälle sekä selventää vaatimuksia sen toteuttamiseen. Työssä syvennyttiin tyyppitesteihin ja automaattisen testausjärjestelmän eri osa-alueisiin. Näiden lisäksi tehtiin kokeiluja, joiden tuloksena syntyi prototyyppi, jolla voidaan suorittaa automaattisesti suuntaa-antava hyötysuhdetesti UPS:lle. Hyötysuhdetestin lisäksi tutkittiin mahdollisuuksia automatisoida dynaamisen suorituskyvyn testi, joka on tyyppitesteistä vaativin. Tuloksena syntyi testiprosessin kuvaus sekä LabVIEW-ohjelmia helpottamaan testin suorittamista. Lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, ettei testin automatisointi ole järkevää, koska sitä ei toisteta kovinkaan usein ja automatisointi vaatii paljon aikaa. Tutkimus ja kokeilut osoittivat, että automaattisen testausjärjestelmän toteuttaminen kaikille tyyppitesteille vaatii paljon aikaa ja resursseja. Tästä johtuen automaattinen testausjärjestelmä tyyppitestien suorittamiseen ei ole paras ratkaisu vähentää testaamiseen kuluvaa aikaa ja resursseja.

Testing is an essential part of product development. In UPS product development, different tests are made every day. Testing requires large variety of measurement instruments and other equipment such as large load systems and different kind of test configurations. Significant number of performed tests are based on the UPS type tests defined in the IEC-62040 standard. Testing consumes a lot of time and that way also resources. To solve this problem, an automatic test system for type tests is considered. The aim of this thesis was to clarify the need for the automatic test system, and clarify requirements needed to realize it. The work was done by reviewing the type tests and different parts of an automatic test system. In addition, an experimentation was made, resulting a prototype. The prototype is able to automatically perform an indicative efficiency test for the UPS. Furthermore, a possibility to automate the most complex type test, a dynamic output performance test, was examined. This examination resulted a description of the test process and LabVIEW programs, supporting the execution of the test. However, the conclusion was that it is not sensible to automate the test, due to the fact that it is not often performed and automating the test requires a lot of time and resources. The review and the experimentation proved that realization of an automatic test system, able to perform all the type tests, requires large amount of time and resources. Due to this, the automatic test system for type tests is not the best solution to reduce the time and resources consumed by testing.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo J.
Thesis advisor
Karola, Risto
Keywords
automatic test system, uninterruptible power supply, product development, LabVIEW, TestStand, prototype, automaattinen testausjärjestelmä, katkeamaton teholähde, tuotekehitys, LabVIEW, TestStand, prototyyppi
Other note
Citation