Viimeinen vuoto – ärtymyksen kuvaaminen animaation keinoin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
40
Series
Abstract
Tutkin kandidaatin opinnäytetyössäni mahdollisuuksia kuvata ärtymystä pala-animaatiossa. Tutkimukseni koostuu produktiosta ja kirjallisesta osuudesta. Produktioni on pala-animaatio, joka on toteutettu animaation sivuaineen aineopinnoissani ja se valmistuu kokonaisuudessaan kesällä 2022. Kirjallisessa osuudessa tutkin ja analysoin toteuttamaani stop motion -animaation luomista tunneilmaisun näkökulmasta. Hyödynsin tässä liikettä, elekieltä, sommittelua ja värejä. Lyhytanimaationi on käsikirjoitettu luomani kyselyn pohjalta, jossa kartoitin henkilöiden kokemuksia vaihdevuosista. Purin kyselytutkimukseni tuloksia ja selvitin, miltä vaihdevuosikokemukset tuntuivat. Valitsin kyselyn vastauksista yhden vaihdevuosikokemusten aiheuttaman tunteen, joka toistui vastauksissa. Tämä tunne oli ärtymys ja tarkastelin tätä tunnetta tutkimuksessani produktioni avulla. Tutkimukseni käsittelee myös ihmisen perustunteita ja olen selvittänyt tunteiden kokemisen yksilöllisyyttä suhteessa henkilön taustaan ja kulttuuriin, samalla sivuten elekieltä ja tunteiden fysiologisia reaktioita. Tutkimukseni lähdekirjallisuus koostuu niin animaatioon kuin psykologiaan ja hahmosuunnitteluun liittyvästä kirjallisuudesta. Pala-animaatio valikoitui animaation tyylilajeista omaan produktiooni, koska sen visuaaliset mahdollisuudet kiinnostivat minua. Kartoitin animaation keinoja tunneilmaisussa. Syvennyin animaatiohahmon elekielen ja komposition mahdollisuuksiin tunteiden välittäjinä. Tämä tapahtui tarkastellessani muutamaa tunnepitoista kohtausta omasta lyhytanimaatiostani ja verratessa sitä kahteen muuhun animaatioelokuvan kohtaukseen, joissa esiintyy vastaava tunne. Sovelsin kohtauksien vertailuun sekä ikonografista että vertailevaa kuva-analyysimallia ja selvitin, mitä yhteistä ja minkälaisia eroavaisuuksia löytyy näiden kohtausten tunneilmaisusta ja mitä yhteyttä niillä oli oman produktioni kohtauksiin. Toimivimpina pala-animaation keinoina ilmaista ärtymystä korostuivat hahmojen ja taustojen liikkeet sekä komposition ja värimaailman vaikutus tunneilmaisuun.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
animaatio, vaihdevuodet, stop motion -animaatio, pala-animaatio, ärtymys, tunteet
Other note
Citation