Improving the efficiency of brown stock washing line

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-11
Department
Major/Subject
Ympäristöasioiden hallinta
Mcode
KM3004
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
91
Series
Abstract
The objective of this Master’s thesis was to improve the efficiency of a brown stock washing line. To improve the efficiency upper level control system and real-time measuring devices were utilized. The experimental part of this thesis deals with the introduction and development of an upper level control system and refractometers, as well as the trials carried out to measure the performance of the new installations. Furthermore, trials were carried out to find the optimum values for operation parameters so that the washing line could be operated in an economically and environmentally sustainable manner. The parameters included were dilution factor, drum torque, feed consistency and production rate. The results suggest that by using an upper level control system to control the dilution factor of the entire brown stock washing line, by real time wash loss measurements as feedback and by torque control of the washers it is possible to reduce the amount of brown stock wash loss and simultaneously decrease the amount of used wash water. The obtained decrease in wash loss and wash water usage significantly lowers the costs resulting in bleaching plant and evaporation plant, as well as environmental burden.

Tämän työn tavoitteena oli parantaa sellun ruskean massan pesulinjan tehokkuutta. Tehokkuuden parantamisen työkaluina käytettiin ylemmän tason säätöä ja reaaliaikaisia mittalaitteita. Kokeellinen osa keskittyy ylätason säädön ja refraktometrien käyttöönottoon ja kehittämiseen, sekä suoritettujen koeajojen tuloksiin. Koeajojen tavoitteena oli mitata uusien laitteiden ja säätöpiirien toimivuutta ja suorituskykyä. Lisäksi koeajojen avulla pyrittiin löytämään optimaaliset ajoparametrit niin, että pesulinjaa pystyttäisiin ajamaan kustanustehokkuuden ja ympäristöpäästöjen kannalta kestävällä tavalla. Koeajoissa muutettavina ajoparametreinä käytettiin laimennustekijää, pesurummun momenttia, syöttöpainetta ja tuotantonopeutta. Tulokset osoittavat, että käyttämällä ylemmän tason säätöä koko ruskean massan pesulinjan laimennustekijän hallintaan, käyttämällä reaaliaikaisia pesuhäviömittäreita pesuhäviömääritykseen ja momenttisäätöä pesurummun nopeuden säätämiseen, voidaan ruskean massan pesuhäviötä pienentää ja samanaikaisesti pienentää pesulinjalla käytetyn pesuveden määrää. Saavutettu vähennys pesuhäviössä ja pesuveden käytössä pienentää merkittävästi valkaisuvaiheen ja haihduttamon kustannuksia ja pienentää ympäristökuormaa.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Sundqvist, Marko
Kopra, Riku
Keywords
brown stock washing, upper level control, wash loss, refractometer, dilution factor
Other note
Citation