Chemical addition control systems development at a wastewater treatment plant

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Department
Major/Subject
Tehdassuunnittelu
Mcode
Kem-107
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 87 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityössä tutkittiin Helsingin Veden Viikinmäen jätevedenpuhdistamon kemikaaliannostelun kehittämismahdollisuuksia. Paremmalla prosessikemikaalien annostelun ohjausmenetelmällä voidaan säästää kemikalointikustannuksissa ja päästä tasaisempaan ja mahdollisesti myös parempaan puhdistustulokseen. Prosessikemikaalien annostelun kehittämismahdollisuuksia tutkittiin kirjallisuudessa hyviksi todettujen annosteluohjausmenetelmien avulla. Tutkitut prosessikemikaalit olivat ferrosulfaatti, metanoli ja polyelektrolyytti. Ferrosulfaatin tasamääräannostelu korvattiin säätimellä, joka ohjaa ferrosulfaatin annostelua tulovirtaaman mukaan siten, että säädössä otetaan huomioon viimeisen 24 tunnin keskimääräinen virtaama ja annostusta korjataan mekaanisen veden fosfaattipitoisuuden mukaan joko ferrosulfaatin annostusta muuttamalla. Virtaamaperusteisella annostelunohjauksella voidaan lyhyen koeajon perusteella laskettuna saavuttaa jopa 15 %:n säästöt ferrosulfaatin kustannuksissa tasamääräannosteluun verrattuna, mikä tarkoittaa noin 70.000 euron vuotuisia säästöjä vuoden 2006 kustannuksilla. Metanolin annosteluun jälkidenitrifikaatiosuodattimille otettiin käyttöön olemassa olevaa massatasesäätöä parempi suodatinkohtaisesti mitatun lähtevän nitraattitypen perusteella ohjattu säätö. Säätöjärjestelmä laskee suodattimille tulevan nitraattikuorman perusteella tarvittavan metanoliannostuksen, jota korjataan suodattimilta lähtevän nitraattityppipitoisuuden avulla. Metanolin käytön tehokkuus ei entiseen annostelujärjestelmään verrattuna kasvanut, mutta uuden annostelujärjestelmän myötä puhdistamolta poistuva nitraattityppi pysyy asetusarvossaan. Uusi lähtevän nitraattitypen perusteella ohjattu säätö mahdollistaa myös alhaisempaan nitraattitypen tasoon pääsemisen. Lietteen linkokuivauksessa sekä lietteen että polyelektrolyytin syöttö muutettiin kiintoainekuormaperusteiseksi. Lietettä syötetään linkoon vakio kiintoainekuormalla ja polyelektrolyytin syöttöä ohjataan kiintoainekuorman perusteella, jolloin saavutetaan lietteen kuivauksessa sekä paremmat erotusasteet että kustannustehokkaampi polyelektrolyytin käyttö. Polyelektrolyytin käyttöä on mahdollista vähentää noin 17 % tasamääräannosteluun verrattuna, mikä vuositasolla tarkoittaa jopa 70.000 euron säästöjä.
Description
Supervisor
Hurme, Markku
Thesis advisor
Fred, Tommi
Keywords
Other note
Citation