Oppimisvideoiden käyttäjäkokemus koulu- ja kotiympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-03-12
Department
Major/Subject
Information networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Kouluissa käytetään nykyään yleisesti audiovisuaalista materiaalia osana opetusta. Niin koulussa kuin lapsilla ja nuorilla itsellään on hyvät mahdollisuudet käyttää erilaisia laitteita oppimisen tukena. Oppimisvideoiden aiheuttamaa käyttäjäkokemusta ei kuitenkaan olla koskaan tutkittu yläkouluikäisten parissa. Tässä diplomityössä verrataan yläkouluikäisten oppimisvideoista kokemaan käyttäjäkokemusta ja oppimista luokkaympäristössä ja kotiläksynä. Tutkimus on määrällinen tutkimus, joka tehtiin Espoolaisen yläkoulun 7. -luokan oppilaille. Aineiston kerääminen toteutettiin kyselylomakkeella ennen ja jälkeen oppimisvideon katsomista. Osa oppilaista sai tehtävän kotiläksyksi ja osa katsoi videon koululuokassa osana opetusta, joka mahdollisti ympäristöjen vertaamisen keskenään. Tutkimuksen lopullinen aineisto koostui 18 luokassa tehdystä kyselystä ja 13 kotiläksynä tehdystä kyselystä. Aineistoa käsitellään tilastollisin menetelmin. Käyttäjäkokemuksella ei havaittu olevan käytetyn videon kohdalla tilastollisesti merkittävää eroa kotiläksynä tai luokassa katsottuna. Myöskään oppimisen ja käyttäjäkokemuksen välillä ei löydetty tilastollisesti merkittävää yhteyttä, sillä tutkimuksen oppimista mittaavat kysymykset eivät antaneet riittävän hyvitä tuloksia. Näyttää kuitenkin siltä, että fyysisesti kotona katsotut videot tuottavat paremman käyttäjäkokemuksen kouluun verrattuna, mutta asia vaatii jatkotutkimusta. Aineiston pienuuden (n=31) vuoksi tutkimuksesta ei voida vetää yleistettäviä johtopäätöksiä. Tutkimuksen aikana löytyi useita havaintoja, joita tulisi tutkia tarkemmin jatkossa. Tämän tutkimuksen osana ei esimerkiksi analysoitu tarkemmin motivaation ja oppiaineen mielekkyyden merkitystä käyttäjäkokemukseen. Kotiläksyjen tekeminen muualla kuin kotioloissa tulisi myös jatkossa ottaa huomioon asiaa tutkittaessa. Yläkoulu osoittautui myös monilta osin haastavaksi ympäristöksi toteuttaa tutkimusta. Koulujen ja opettajien etsiminen sekä tutkimusasetelman suunnitteleminen koulujen kanssa yhteistyössä ovat tekijöitä, jotka tulisi ottaa tarkasti huomioon, mikäli aihetta halutaan jatkossa tutkia. Tutkimuksen jatkaminen ja suuremman aineiston pohjalta tehty analyysi voisi helpottaa ja ohjata oppimisvideoiden käyttöä sekä tehostaa oikeanlaisten videoiden valintaa ja sitä myötä oppimista.

Nowadays audiovisual material is commonly used in schools as part of teaching. Both schools and pupils in Finland have good chances to use different devices to support learning. However, the user experience of learning videos has never been studied in secondary school. This thesis compares the learning videos of high school students to experience user experience and learning in a classroom environment and as a home. The study is a quantitative study carried out with 7th grade pupils of a secondary school in Espoo. The material was collected by questionnaire before and after watching learning video. Some of the pupils did the assignment as homework and some looked the video in the classroom as part of studying. This made possible to compare the environments. The final research material consisted of a 18 answers from the classes and 13 from homework. The material is processed using statistical methods. The user experience of the learning video was not found to have a statistically significant difference between the homework and the classroom. There was also no statistically significant link between learning and user experience. However, it seems that physically watching learning videos at home produce a better user experience compared to watching videos in the school. Due to the small amount of data (n = 31), no general conclusions can be drawn from the study and future research is needed to confirm the findings. During the study there were several observations found which should be explored in the future. For example, as part of this study, the importance of motivation and meaningfulness of the study subject to the user experience was not analyzed. Doing homework elsewhere than at home should also be taken into account in future research. The secondary school also proved to be a challenging environment in many respects to conduct research which lead to small research sample. Finding schools and teachers and designing a research framework in collaboration with schools are factors that should be considered if the subject is to be studied in the future. Continuing the study with larger research sample could guide how to use learning videos in the schools in the future.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
-, -
Keywords
käyttäjäkokemus, nauttiminen, sitoutuminen, opetusvideot, oppiminen, empiirinen tutkimus
Other note
Citation