Endogenous Technological Progress and the Macroeconomy: Stagnation, Low Interest Rates and the Productivity Slowdown

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
25 + app. 104
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 174/2019
Abstract
This dissertation consists of an introductory chapter and three self-contained essays which share the common theme of endogenous technological progress in macroeconomic models. The first essay presents a model of a currency union with nominal rigidities and endogenous growth in which pessimistic expectations can generate permanent slumps. Stagnation evolves as a growth trap under constraints on the central bank's policy rate: Monetary policy cannot restore full employment since weak growth depresses aggregate demand, pushing the policy rate against the constraint. Growth is low in turn as weak demand reduces firm profits and R&D investment. The currency union can settle in a stagnation steady state at the zero lower bound in which stagnation prevails on the monetary union level. A sufficiently small member state can idiosyncratically face stagnation while the rest of the currency union maintains full employment and sound technology growth when the central bank is constrained by its responsibility for the aggregate. Bilaterally implemented R and D subsidies can prevent stagnation in the currency union. Essay 2 analyses the procyclicality of euro area total factor productivity and its role in business cycle amplification by estimating a medium-scale DSGE model with endogenous technology growth on euro area data. The endogenous TFP mechanism induces a high degree of persistence in the euro area business cycle via a feedback mechanism between overall economic conditions and productivity-enhancing investments. Decelerating innovation due to a fall in R and D efficiency constitutes a key driver of the euro area productivity slowdown pre-crisis. As of 2008, a crisis-induced drop in technology adoption is identified the most important factor. The response of inflation is dampened under endogenous productivity dynamics, helping explain both the negligible fall in euro area inflation during the crises and its sluggish increase in the subsequent recovery. In the third essay, I propose a two-sector endogenous growth model with heterogeneous sectoral productivity and nonlinear hiring costs to analyse the link between stagnant wages, sectoral resource misallocation and low productivity growth. An upward shift in employment, triggered for instance by a labor market reform, raises long-run growth of technology, productivity and real wages. In the initial phase, however, productivity and real wages stagnate as employment increases disproportionally in the low-productivity sector. Due to the inherent growth externality the competitive equilibrium is not efficient as firms fail to internalize the effect of their individual labor allocation on aggregate growth. Subsidies to high-productivity sector production can alleviate welfare losses along the transition path. JEL codes: E20, E22, E24, E32, E40, E52, O30, O42

Tämä väitöskirja koostuu johdantoluvusta sekä kolmesta itsenäisestä esseestä, joiden yhteisenä teemana on endogeeninen teknologinen kehitys makrotaloudellisissa malleissa. Ensimmäinen essee esittelee rahaliittoa koskevan mallin, joka sisältää nimellisiä jäykkyyksiä ja endogeenista kasvua ja jossa pessimistiset odotukset voivat johtaa pysyviin taantumiin. Stagnaatio kehittyy kasvuansaksi, koska keskuspankin ohjauskorolle on olemassa rajoite: Täystyöllisyyttä ei kyetä palauttamaan rahapolitiikan keinoin, sillä kasvun heikkous vaimentaa kokonaiskysyntää ja painaa ohjauskorkoa rajoitetta kohti. Kasvu puolestaan on vaimeaa, koska kysynnän heikkous vähentää yritysten voittoja sekä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Rahaliitto voi nollakorkorajalle ajautuessaan jäädä pitkäaikaiseen stagnaatioon, joka vallitsee rahaliiton tasolla. Kyllin pieni jäsenmaa voi joutua stagnaatioon myös tilanteessa, jossa rahaliitossa on muilta osin täystyöllisyys ja teknologiakasvu on terveellä tasolla, kun vastuu kokonaisuudesta rajoittaa keskuspankin toimintamahdollisuuksia. Kahdenvälisesti toteutetut T and K-tuet voivat ehkäistä stagnaatiota. Toisessa esseessä analysoidaan euroalueen kokonaistuottavuuden myötäsyklisyyttä ja sen suhdannevaihtelua voimistavaa vaikutusta estimoimalla euroalueen dataa hyödyntäen dynaaminen stokastinen yleisen tasapainon malli, johon sisältyy endogeeninen teknologian kasvu. Endogeeninen kokonaistuottavuusmekanismi lisää euroalueen suhdannekierron persistenssiä merkittävästi yleisen taloustilanteen ja tuottavuutta parantavien investointien välisen palautemekanismin kautta. T and K-toiminnan tehokkuuden heikentyminen on keskeinen syy euroalueen tuottavuuden kasvun heikkenemiselle ennen kriisejä. Vuoden 2008 jälkeen keskeisin syy tähän on ollut uuden teknologian aiempaa vähäisempi käyttöönotto. Tuottavuusdynamiikka vaimentaa inflaation reaktiota, mikä auttaa selittämään sekä euroalueen inflaation vähäisen hidastumisen kriisien aikana että sen vaimean kiihtymisen kriisejä seuraavan elpymisen aikana. Kolmannessa esseessä esitellään kahden sektorin endogeenisen kasvun malli, jossa sektoreittainen tuottavuus on heterogeenista. Mallin avulla analysoidaan palkkojen hitaan kasvun, resurssien sektoreittaisen väärinkohdentumisen ja heikon tuottavuuden kasvun yhteyttä. Työllisyyden nousu kiihdyttää teknologian, tuottavuuden ja reaalipalkkojen pitkän aikavälin kasvua. Alkuvaiheessa tuottavuus ja reaalipalkat kuitenkin jähmettyvät, koska työllisyys lisääntyy suhteettoman voimakkaasti heikon tuottavuuden sektorilla. Kasvu-ulkoisvaikutuksen vuoksi kilpailutasapaino ei ole tehokas, sillä yritykset eivät työvoiman kohdentamista koskevissa ratkaisuissaan ota huomioon niiden vaikutusta kokonaiskasvuun. Hyvinvointitappioita on mahdollista vähentää tukemalla korkean tuottavuuden sektorin tuotantoa. JEL-luokittelu: E20, E22, E24, E32, E40, E52, O30, O42
Description
Supervising professor
Haaparanta, Pertti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
Thesis advisor
Kilponen, Juha, Bank of Finland, Finland
Ripatti, Antti, University of Helsinki, Finland
Välimäki, Juuso, Aalto University, Finland
Keywords
stagnation, monetary policy, low interest rates, endogenous productivity dynamics, technology growth, productivity slowdown, stagnaatio, rahapolitiikka, matalat korot, endogeeninen tuottavuuden dynamiikka, teknologian kasvu, tuottavuuskasvun hidastuminen
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Schmöller, Michaela: Secular Stagnation in a Currency Union. Unpublished manuscript
  • [Publication 2]: Schmöller, Michaela ; Spitzer, Martin: Endogenous TFP, business cycle persistence and the productivity slowdown, Bank of Finland Research Discussion Papers, 21/2019
  • [Publication 3]: Schmöller, Michaela: Stagnant wages, sectoral misallocation and slowing productivity growth, Bank of Finland Research Discussion Papers, 8/2019
Citation