Kohti tiivistä ja vehreää kaupunkia: Autoliikenteen vähenemisen vaikutukset kaupunkirakenteen tiivistämiseen ja katutilan suunnitteluun Helsingissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
145+3
Series
Abstract
Autoliikenteen määrän merkittävä vähentäminen on Helsingissä välttämätöntä, jotta liikennettä koskeviin päästötavoitteisiin voidaan päästä Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tämä mahdollistaa tiiviimmän kaupunkirakenteen, pienempimittakaavaisen mitoituksen katutiloja suunnitellessa sekä rakennetun ympäristön viherryttämistä. Autoliikenteen keskeinen rooli liikennejärjestelmässä on vaikuttanut merkittävästi kaupunkien hajautumiseen, suurempaan maa-alan käyttöön ja sitä kautta ympäristökuormituksen kasvamiseen. Kun autoliikenteen rooli pienenee, mahdollistaa se maankäytöltään tiiviimmän ja pienimuotoisemman kaupunkirakenteen suunnittelun katutiloista ja kortteleiden tilankäytöstä aina kaupunkirakenteen tasolle. Kasvava kaupunki kamppailee jatkuvasti tilan löytämiseksi uudisrakentamiselle ja kaupunkirakenteen tiivistämiselle. Paljon tilaa vievän liikennemuodon käytön vähentyessä tilaa vapautuu merkittävästi muuhun toimintaan, kuten asuntorakentamiseen tai kasvillisuuden lisäämiseen. Tämä vähentää esimerkiksi painetta rakentaa viheralueille, mikä auttaa vastaamaan ekologisesti kestävämmän kaupunkisuunnittelun tavoitteisiin. Instituutiot, kuten Euroopan unioni, pyrkivät parhaillaan ohjaamaan kaupunkeja lisäämään viherpinta-alaa. Kun kaupungit ovat toipumassa 1900-luvun autokaupunkien ajasta, syntyy tästä otollinen mahdollisuus myös viherryttää olemassa olevaa kaupunkia. Tämä tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista niin hulevesien kuin helteidenkin hallitsemiseksi, kun vettä läpäisemätön maanpinta vähenee ja kasvillisuus lisääntyy. Diplomityössä käydään läpi tutkimuskirjallisuuden, asiantuntijahaastattelujen, kansainvälisten esimerkkien ja Helsinkiin sijoittuvien esimerkkisuunnitelmien kautta autoliikenteen vaikutuksia kaupunkisuunnitteluun sekä sitä, miten autoliikenteen vähentyessä vaikutukset muuttuvat ja aiemmin liikenteen käytössä olevaa tilaa voidaan käyttää uudelleen. Tarkastelua on tehty kolmella tasolla: miten liikennemäärien tarvitseman tilan vähentyminen mahdollistaa kokonaisten uusien kaupunginosien suunnittelun, kun moottoritiemäisiä väyliä voidaan muuttaa katumaisemmaksi ympäristöksi ja paljon tilaa vieviä liittymärakenteita purkaa, miten pysäköintipaikkojen tarpeen vähentyessä ja uudelleenjärjestelyn kautta maa-alaa vapautuu merkittävästi esimerkiksi täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi esikaupunkialueilla sekä miten katutilaa voidaan muuttaa paremmin kadun sosiaalisia toimintoja, ilmastonmuutoksen torjuntaa ja kaupunkiluonnon monimuotoisuutta tukevaksi. 2020-luvun alussa aiemmin autoliikenteen käytössä olleen tilan muuttaminen muuhun käyttöön on nouseva trendi kaupungeissa ympäri maailman. Työn tulokset avaavat kiinnostavia näkökulmia siitä, mitä ilmastotavoitteiden mukainen autoliikenteen vähentäminen mahdollistaa Helsingissä. Tämä tuo uusia vaihtoehtoja tarvittavan rakentamisen sijoittamiseksi tulevaisuudessa esimerkiksi seuraavaa yleiskaavaa laadittaessa ja näin auttaa säästämään viheralueita. Työn johtopäätöksissä annetaan lukuisia suosituksia suunnittelua koskeviin ohjeisiin, jotta suunnittelu sopisi tulevaisuudessa paremmin tavoitteiden edellyttämään vähäautoisempaan tulevaisuuteen ja tukisi kaupunkiympäristön ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

A significant reduction in the amount of car traffic is necessary in Helsinki in order to reach the emission targets for traffic in accordance with the goals of the Carbon neutral Helsinki action plan. This enables a more compact urban structure, smaller-scale dimensioning when planning street spaces, and greening of the built environment. The central role of car traffic in the transport system has had a significant impact on the dispersion of cities, greater use of land and thereby increasing environmental load caused by urban planning. When the role of car traffic decreases, it enables the planning of a more compact and small-scale urban structure in terms of land use, from street spaces to the level of the urban structure. A growing city is constantly struggling to find space for new construction and densification of the urban structure. As the use of the form of transport that takes up most of space decreases, space is significantly freed up for other activities, such as housing construction and vegetation. This reduces, for example, the pressure to build in green areas, which helps meet the goals of more ecologically sustainable urban planning. Institutions such as the European Union aim to guide cities to increase green space. When cities are recovering from the era of 20th-century car cities, this creates a favorable opportunity for greening the existing city and replacing the asphalt-surfaced land previously required by cars with vegetation. This also supports adaptation to climate change in order to control both stormwater and heat, when the impervious land surface decreases and vegetation increases. Through research literature, expert interviews, international examples and example plans located in Helsinki, the thesis examines the effects of car traffic on urban planning and how the effects change when car traffic decreases and the space previously used by traffic can be reused. The examination has been carried out on three levels: how the reduction of the space required by the volume of traffic makes it possible to design entire new neighborhoods, when highway-like thoroughfares can be transformed into a more street-like environment and interchanges that take up a lot of space can be dismantled, how the need for parking spaces decreases and through reorganization significantly frees up land, for example to enable supplementary construction in suburban areas, and how street space can be changed to better support the social functions of the street, the fight against climate change and the diversity of urban nature. At the beginning of the 2020s, converting space previously used by car traffic to other uses is a rising trend in cities around the world. The results of the work open up interesting perspectives on what reducing car traffic in accordance with the climate goals enables in Helsinki. This brings new options for finding space for the necessary construction in the future, for example, when preparing the next general plan, and possibly thus also helps to save more green areas of Helsinki. In the conclusions of the work, numerous recommendations for planning guidelines are given, so that planning would be better suited to the future with less cars required by the goals and would support the ecological and social sustainability of the urban environment.
Description
Supervisor
Hewidy, Hossam
Thesis advisor
Eräranta, Susa
Salmikivi, Heikki
Keywords
kaupunkisuunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kestävyys, autoliikenne, täydennysrakentaminen, viherryttäminen
Other note
Citation