Managing Alliance Portfolio Evolution in Secure Wireless Commerce

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
139 s. + liitt. 7 s.
Series
Abstract
Toimialoilla, joille yritysryhmittymien välinen kilpailu on luonteenomaista, yrityksen kohtalo on tiukasti sidoksissa muiden toimijoiden menestykseen tai tappioon. Tällaisessa tilanteessa oikeiden yhteistyöyritysten löytäminen on ratkaisevaa yrityksen menestymisen kannalta. Myös ympäristön jatkuva muutos tuo omalta osaltaan lisää haasteita yrityksen yhteistyökuvioille. Diplomityön tutkimusongelma on muotoiltu seuraavasti: Miten hallita yhteistyösuhteiden evoluutiota muodostettaessa uutta yritysryhmittymää turvallisessa langattomassa kaupankäynnissä? Työn ensisijaisena tavoitteena on antaa suosituksia toimeksiantajayrityksen yhteistyösuhteiden evoluution hallintaan. Tutkimuksen muut tavoitteet ovat:. - löytää optimaalinen yhteistyöyritysten portfolio elinkaaren alkuvaiheeseen. - löytää optimaalinen yhteistyöyritysten portfolio elinkaaren kasvuvaiheeseen sekä. - muodostaa viitekehys riskien hallintaan ja yhteistyöyritysten muuttuvien ja tai ristiriitaisten roolien koordinointiin. Tutkimuksen kirjallisuusosassa analysoidaan yhteistyöyritysten portfolion kehittymistä neljän eri ulottuvuuden avulla: yritysten määrä portfoliossa, yhteistyösuhteiden laatu, yritysten välinen kilpailu ja portfolion hallintamekanismit. Jokaisessa elinkaaren vaiheessa portfolion vaatimukset vaihtelevat. Kirjallisuusosan yhteenvetona luodaan viitekehys eri yritysten analysointiin yritysryhmittymiin perustuvassa kilpailutilanteessa. Tutkimuksen käytännön osassa viitekehystä sovelletaan kuuteen yritykseen, joilla on keskeinen rooli toimeksiantajayrityksen menestymisessä. Viitekehyksen avulla arvioidaan yritysten mahdollisia toimenpiteitä sekä ristiriitoja niiden ja toimeksiantajayrityksen tavoitteiden välillä. Eri yritysryhmittymien vuorovaikutusta analysoidaan lopuksi peliteoreettisella lähestymistavalla. Analyysin pohjalta esitetään tärkeimmät pelitilanteet turvallisessa langattomassa kaupankäynnissä ja luodaan lopullinen viitekehys toimijoiden muuttuvien roolien ennakointiin. Tutkimuksen käytännön osan perusteella esitetään suosituksia toimeksiantajayritykselle.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Koivunen, Juhani
Keywords
Other note
Citation