Miksi täällä on niin mukavaa? Osallistamisen vaikutukset yhteisöllisyyteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Viikilä
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57+6
Series
Abstract
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, onko asukkaiden osallistumisella suunnitteluun merkitystä uusien asuinalueiden yhteisöllisyyden syntymisessä. Aihetta on lähestytty kolmen eri toimijan, asukkaan, suunnittelijan ja rakennuttajan näkökulmasta. Työssä käsitellään asukaslähtöisyyttä nykytilanteessa ja pohditaan sen tulevaisuuden mahdollisuuksia. Työn keskeisiä tavoitteita on löytää mahdollisimman monipuolisesti asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman asuinympäristönsä suunnitteluun ja rakentumiseen. Työ pyrkii herättämään keskustelua ja tuomaan uusia toimintatapoja asuinaluesuunnittelun osallistamisprosesseihin ja tuomaan näkökulmia erilaisten lähestymistapojen tarkasteluun. Opinnäytetyössä on tarkasteltu yhteisöllisyyttä asuinaluetasolla, asukkaiden yhteisen toiminnan kautta. Yhteisöllisyys käsitteenä koskee työssä yleistä viihtyisyyttä, asukasosallistumista ja asuinalueiden suunnittelun toteutumista yhteisöllisesti ja osallistavasti, yhdessä eri toimijoiden kanssa. Yhtenä merkityksellisenä tekijänä työssä halutaan tuoda esiin kaikkien asumiseen ja asuinaluesuunnitteluun vaikuttavien tahojen ja toimijoiden yhteistyön tärkeys. Suunnitelmaosassa esitellään tapausesimerkkinä suunnitteilla oleva tulevaisuuden kaupunginosa Vartiosaari ja asumisen konseptit, jotka perustuvat väljästi alueelle tehtyyn osayleiskaavaluonnokseen ja opinnäytetyön yhteydessä toteutettuihin asukashaastatteluihin. Asuntosuunnitelmat toimivat asumisen uusien tapojen tarkastelun pohjana, alustoina, jotka ovat muunneltavissa elämäntilanteiden mukaan. Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet asumiseensa sekä asunto- että asuinaluetasolla esitetään opinnäytetyössä merkittäväksi osaksi yhteisöllisyyden ja viihtyisyyden kehittymistä. Uuden asuinalueen yhteisöllisyyden syntymisen edellytyksiä ovat yhdessä tekeminen, yhteisiin hankkeisiin panostaminen ja kokemus siitä, että saa vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Yhtenä suurimpana haasteena asukkaiden osallistamiselle on näiden ennalta tuntemattomien ihmisryhmien tavoittaminen. Entistä tiiviimmällä yhteistyöllä ja uudenlaisilla ratkaisumalleilla tai olemassa olevia keinoja uusilla tavoilla hyödyntämällä uusien asuinalueiden asukkaat on mahdollista huomioida nykyistä paremmin.

The main purpose of this final thesis was to research, whether there is a significance in participation of residents to planning new residential areas, and in particular their communality. There are three different aspects to the subject: residents’, designers’ and developers’. This final thesis addresses user-centered design at present state and reflects it’s future possibilities. The main aim of this final thesis is to find versatile possibilities of the residents’ to influence the design of their own residential area. This final thesis examines communality in residential zones, through communal activities of the residents. Communality in this thesis means comfort and satisfaction. It means also participation of the residents and them being collective and collaborative with other actors. One of the key factors of this final thesis is to point out the importance of collaboration with all different agents. The second part of the thesis introduces a case study. It is a concept design for future part of the city, Vartiosaari. It consists of the interviews of the reference area Arabianranta residents and the studies of the partial city plan of the Vartiosaari. The housing plans are a platform for new ways of living as they are flexible and can be modified due to changing life situations. The possibilities of the residents’ to influence their habitation have a significant role in this final thesis. This has a great impact of development in both communality and good atmosphere in the neighborhood. The main requirements of the communality in the new residental area are doing things together, invest in common projects and the experience of having a possibility to impact to one’s own environment. One of the greatest challenges of participation of the future residents is the fact that the residents are not known at the time of the planning. There is a need of active collaboration with all the actors and making new solutions or update the old solutions to take residents of new areas into account.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Aromaa, Arni
Isotupa, Maria
Keywords
yhteisöllisyys, osallistaminen, käyttäjälähtöisyys, asukas
Other note
Citation