Graafisen käyttöliittymän rakennuspalaset - Katsaus visuaalisten elementtien kulttuuriseen kehitykseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee graafisen käyttöliittymän ulkoasua ja kulttuurista kehitystä. Työni on kaksiosainen, siihen kuuluu kirjallinen osio ja tuotannollisena osiona suunniteltu mobiilisovelluksen ulkoasu Yhteismaa ry:lle. Kirjallisessa osuudessa käsittelen suunnitteluprosessissa esiin nousseita käyttöliittymän visuaalisiin elementteihin liittyviä pohdintoja. Päätutkimuskysymys on seuraava: Minkä takia nykyaikaiset graafiset käyttöliittymät näyttävät siltä, miltä näyttävät? Nostan suunnittelemistani ruutunäkymistä esille visuaalisia elementtejä ja peilaan niiden kautta graafisen käyttöliittymän visuaalisen kielen rakentumiseen liittyviä kysymyksiä. Syvennyn vanhempien medioiden kuten tekstin, valokuvan, elokuvan ja lennättimen vaikutuksiin käyttöliittymän kielen muovaamisessa. Lisäksi nostan ohjelmistojen kehityksen ja niihin sisäänrakennetut ominaisuudet keskeisiksi tekijöiksi käyttöliittymän ulkoasun muotoutumisessa. Lähestyn aihetta toistaiseksi vähän esillä olleen tutkimusalueen, ohjelmistokulttuurin (Software studies) kautta. Tutkimusalueen esi-isä Marshall McLuhan ja termin ohjelmistokulttuuri esitellyt tutkija Lev Manovich antavat työlleni keskeisen teoreettisen viitekehyksen. Keskityn kuitenkin tarkastelemaan graafisen käyttöliittymän kehitystä enemmän visuaalisen kulttuurin näkökulmasta kiinnittäen huomiota erityisesti visuaalisiin elementteihin. Kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta, mutta löytämällä yhteneväisyyksiä vanhempien medioiden ja digitaalisen median välillä on helppo tulla siihen lopputulokseen, että moni digitaalisen median ominaisuus ei itseasiassa olekaan syntynyt internetin tai tietokoneen keksimisen myötä. Ideat ovat olleet olemassa jo aikaisemmin ja ne ovat ainoastaan kehittyneet uuteen muotoon digitaalisen median myötä. Graafisen käyttöliitymän syntyyn johtaneet kehitysaskeleet eivät tapahtuneet vääjäämättömästi tietokoneen ja modernin median kohtaamisen seurauksena ns. teknologiadeterministinen teoria. Digitaalinen käyttöliittymä on rakentunut askel askeleelta. Kehitykseen ovat vaikuttaneet sosiaaliset, historialliset ja poliittiset muutokset, mutta kehityksen taustalla on lukuisia ihmisiä, jotka ovat hakeneet inspiraatiota niin taiteista, kirjallisuudesta, psykologiasta kuin teknologiastakin. Graafisen käyttöliittymän ulkoasun kehitystä ei voida irrottaa sen toiminnallisesta kehityksestä. Vanhemmilla medioilla on kiistattomat vaikutukset käyttöliittymän ulkoasuun, mutta Xerox Parc -tutkimuskeskuksessa kehitetyt toiminnallisuudet ja työpöytä-metafora syntyivät yksittäisten in-sinöörien ideoista ja eivät ole historiallista jatkumoa samassa mielessä. Mediatuotanto-ohjelmistot, kuten Adobe Photoshop, vaikuttavat keskeisesti graafisen käyttöliittymän ulkoasuun, koska ohjelmistojen käyttöliittymien toiminnallisuudet rajaavat suunnittelumahdollisuuksia ja ohjaavat graafisen käyttöliittymän kieltä teknologian mahdollistamaan suuntaan.

This master’s thesis examines the visual and cultural development of the graphical user interface. The thesis is divided into a written part and a productional part. For the productional part I designed a mobile application for Yhteismaa ry. In the written part I address the theoretical issues that came to my attention during the design process. My main research question is why do contemporary graphical user interfaces look like they do. I analyze visual elements and raise important questions from each mock-up. In the process I dig deeper into older medias such as the printed word, photography, cinematography and telefax, and try to establish their role in forming the language of digital media. Additionally, I focus into the development of media production software and the role it has in forming the layout of the contemporary graphical user interface. I approach the subject from a Software Studies perspective. Marshall McLuhan and Lee Manovich provide the main theoretical framework for my thesis. I focus on analyzing the user interface from the angle of Visual culture, concentrating specifically on the development of visual elements. These questions don’t have simple answers. By finding coherence between older medias and digital media it is easy to come to the conclusion that functionalities that have been connected to the rise of digital media actually existed before. Older ideas have merely developed into a new shape in digital media. The advancements that led to the creation of a graphical user interface did not happen inevitably due to the encounter of the computer and modern media, also referred to as technological determinism. Graphical user interface was build step-by-step. Social, historical and political changes have affected the progress, but there are also people from various backgrounds who have searched for inspiration from Arts, Literature, Psychology and Technology. It is impossible to untie the visual development of the graphical user interface from it’s functional progress. Older medias have an undisputed influence, but the functionalities that were developed in the Xerox Parc Research Center were born because of the ideas of individual engineers. Media production software such as Adobe Photoshop also have a big influence in the layout of the graphical user interface, because of the chances and restrictions a software provides to the users. They guide the language of digital media in the direction that the development of technology enables.
Description
Supervisor
Rajanti, Taina
Thesis advisor
Rajanti, Taina
Keywords
graafinen käyttöliittymä, ohjelmistokulttuuri, käyttöliittymäsuunnittelu, visuaalinen kulttuuri
Other note
Citation