Itsekasvatus ja olemisen taito

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Suomalainen
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Art Education
Language
fi
Pages
102
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on laadullinen bricolage-tutkimus itsekasvatuksellisesta olemisen harjoittamisesta. Se nivoo yhteen noin vuoden kestäneen harjoittamisprosessin, jonka taustalta olen löytänyt opettajuuteeni liittyviä tarpeita. Olemista harjoittamalla olen selvittänyt niin omaa paikkaani tässä universumissa, kuin ihmiskäsitystäni, jonka pohtimisen ja määrittelyn olen kokenut opettajaopinnoista puuttuneen. Opinnäytetyöni on saanut innoituksensa Juho Hollon (1885-1967) teoksesta Itsekasvatus ja elämisen taito (1931), jonka lisäksi merkittäviä johdattajia ovat olleet Erik Ahlman (1892-1952), John Dewey (1859-1952), sekä Lauri Rauhala (1914-). Työ sisältää kirjoitettua pohdintaa bricolagesta, olemisen harjoittamisesta, olemassaolon muodoista, sekä joitakin luonnoksia opettajuuteeni liittyen. Niiden lisäksi kuvaan esimerkinomaisesti kolmea itsekasvatusharjoitetta, sekä niiden kytkeytymistä edellämainittuihin teemoihin. Opinnäytetyössäni hahmottelen itsekasvatuksellisten harjoitteiden yhteyksiä antiikin Kreikan filosofian traditioihin, joissa filosofian harjoittaminen on ollut eräänlaista olemisen harjoittamista. Selvennän harjoittamisen kohteina olevia olemassaolon tasoja Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen kautta, ja luonnostelen niiden yhteyksiä opettajuuteeni. Lisäksi ehdotan tutkimuksen muodoksi ja menetelmäksi bricolagea, joka on vastannut pragmatistiseen pyrkimykseen ratkaista kokemuksessa esiin noussut ongelmatilanne. Tämä työ on puheenvuoro oman toiminnan merkitysten etsimisen, filosofian harjoittamisen, sekä ihmiskäsityksen artikuloinnin tärkeyden puolesta opettajan ammatin pohjalle.

My master's thesis is a qualitative bricolage study of an autopedagogical method to practice one ́s being. It brings together a series of exercises and thinking processes, which I have found necessary as a graduating teacher. By practicing being I have been researching my orientation in this universe. I have tried to articulate my idea of a human being, which is something that my pedagogical studies have lacked. My thesis is inspired by Juho Hollo's (1885-1967) book ”Itsekasvatus ja elämisen taito” (1931) and other quides have been Erik Ahlman (1892-1952), John Dewey (1859-1952) and Lauri Rauhala (1914-). This thesis includes reflections on 1) bricolage as a research attitude, 2) method of practicing being, 3) forms of my existence, 4) some generic sketches on how these themes connect to my teachership. In my master's thesis I will outline connections from my autopedagogical practices to the philosophical traditions of ancient Greek, where the practicing philosophy has been a kind of ”practice of being”. I will clarify some targets of these practices by Lauri Rauhala's holistic conception of human being. I also propose ”bricolage” as a form and a method for an artistic research. This work is a statement for researching the meanings of one's own actions, it ́s a statement for the philosopical practices, as well as a statement for the importance of making visible to others your idea of being human when working as a teacher.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
bricolage, olemassaolon muodot, harjoittaminen, ihmiskäsitys, itsekasvatus
Other note
Citation