UDM - kohti käytäntöä Aluehautomo Siltamäkeen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Diplomityöni on osa Rakennusteollisuuden RT tutkimushanketta "Ketterä Siltamäki". Hankkeessa tutkitaan Siltamäen kohdalla miten tulevat korjaukset kannattaisi tehdä, miten ne rahoitetaan, sekä voiko korjaamisen yhteydessä saavuttaa joitain muitakin alueellisia parannuksia. Lopputyössäni tutkin millä tavalla Urban Design Management -prosessi ja tapahtumia sparraava Urban Design Manageri voisivat auttaa tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamisessa ja yhteisymmärryksen rakentamisessa. Pohjimmiltaan Urban Design Managementissa on kyse neuvotteluteorian soveltamisesta rakennetun ympäristön tuottamisprosesseissa. Tämän neuvotteluteorian perusajatuksen mukaan kannattaa tuotantoprosesseissa pyrkiä täyttämään mahdollisimman monen osapuolen toiveista mahdollisimman suuri osa. Siten saavutetaan suurempi osapuolten tyytyväisyys ja sitoutuneisuus, ja lopputuotekin on parempi ja arvokkaampi. Erityisesti asukkaiden toiveiden esilletuomiseen ja suunnitteluun integroimiseen jo alusta asti työtavan ajatellaan tarjoavan työkaluja. Lyhyesti sanottuna etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: nähdäänkö malli hyödyllisenä, tarpeellisena ja luottamusta herättävänä? Mistä löytyy rahoitus toimintatavalle? Ensimmäiseksi olen luonut lähdekirjallisuuden avulla mallin toimintatavasta. Seuraavaksi kävin haastattelemassa asiantuntijoita. Teemahaastattelun runkona toimi mallista tehty lyhyt yhteenveto sekä muutama. tärkeäksi kokemani kysymys. Mallin kehitteleminen henkilökohtaisessa kontaktissa asiantuntijoiden kanssa oli tehokas tapa päästä eteenpäin. Käsitys aluehautomon tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä sai vahvistusta. Reilun kymmenen haastattelun jälkeen totesin materiaalin kyllääntyneen tarpeeksi. Keräsin havainnot ja ajatukset yhteen ja jatkoin mallin kehittämistä. Jo tutkimuksen alkuvaiheessa kävi ilmi, että työtavalle olisi hyvä löytää suomenkielinen nimi. Esitän tutkimuksessa eri nimivaihtoehtoja. Omaksi suosikikseni nousi sanapari aluehautomo ja aluemediaattori. Selväksi kävi, että aluehautomon rahoitus ja hautomoon osallistuvan ryhmän kokoonpano ovat aina tapauskohtaisesti tarkasteltavia asioita. Yksinkertaisia ja yleispäteviä sääntöjä ei ole tai niitä ei yhden tutkimusprojektin puitteissa pysty osoittamaan luotettavasti. Hyvä vaihtoehto olisi, jos kaupunki ottaisi toimintatavan omakseen. Lupaavalta tämän tutkimuksen valossa vaikuttaisi myös valveutuneen omistajatahon aloite. Siltamäen tapauksessa, kun kyseessä on omistuspohjainen alue, voisi kaupungin kanssa jaettu rahoitus olla luonteva ratkaisu. Vuokrataloalueilla hautomo on helpompi järjestää omistajan ollessa vain yksi tai muutama yritys. Työtapa on käyttökelpoinen myös valveutuneen hankekehittäjäkonsortion käyttämänä, joka voi omalla riskillä yrittää kehittää projekteja. Näiden onnistuessa, yhteisymmärryksen saavuttamista seuraavan toteutumisen aikana, tulee konsortiolle taloudellista hyötyä, muuten ei. Ketterä Siltamäki- tutkimushankkeen ensimmäinen asiakasinfoilta otsikolla "Siltamäen tulevaisuus" tapahtui 11.5.2010. Asukashautomoajatus sai hyvin positiivisen vastaanoton. Kiinnostusta olla mukana kehittämässä mallia eteenpäin näyttää olevan. Kehittämistä jatketaankin vielä elokuulle asti, ja tulokset julkaistaan tutkimushankkeen puitteissa. Mikäli ajatus ottaa tuulta siipien alle on täysin mahdollista, että aluehautomo oikeastikin perustetaan tutkimushankkeen kylkeen. Parhaimmassa tapauksessa toimintatavasta muodostuisi vakiintunut työmetodi, integroivan suunnittelun mahdollistamiseen tarkoitettu työkalu joka sopisi hyvin niin kaupungin kuin urakoitsijankin pakkiin. Jatkoa ajatellen työtapaa kannattaa ehdottomasti kehittää eteenpäin. Yksi tavoite olisi saada vietyä rahoitusmalleja vielä lähemmäksi käytäntöä. Mikäli aluehautomoa kehitetään pilottihankkeen puitteissa, olisi prosessia dokumentoitava ja dokumentoinnissa erityisesti kiinnitettävä huomiota työtavan etuihin ja vaikutuksiin prosessin sujuvuuteen ja ilmapiiriin. Kiinnostava jatkokehittelyn paikka olisi myös kaupungin toiminta-arsenaaliin kuuluvan UDM-kontin suunnittelu. Konttia voisi viedä eri paikkoihin aluehautomon alkupesäksi. UDM-kontti voisi myös olla täysin riippumaton aluekorjaushankkeista. Tällä ratkaisulla voisi olla myös olla yhtymäkohtia diplomityöhön "Urban Dream Management" (Hella Hernberg, 2008), jossa otetaan kantaa käyttämättömien kaupunkitilojen luovan väliaikaiskäytön mahdollistamisen puolesta. UDM-kontissa olisi tilaa kehittää niin Urban Design Managementia kuin Urban Dream Managementiakin. Kummassakin lopputyössä asukkaiden ideat ja aloitteet koetaan voimavaraksi ja yritetään löytää keinoja niiden toteuttamiseen.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Junnila, Seppo
Majamaa, Wisa
Keywords
Urban Design Management, UDM, area development, korjausrakentaminen, sustainable development, aluekehitys, incubator, kaupunkikehitys, producer, tuottaja, developer, kehittäjä, mediator, mediaattori, area mediator, hautomo, Siltamäki, aluehautomo, kaupunkihautomo, aluemediaattori, Siltamäki
Other note
Citation