Arvostelun analyysi. Taiteen maistereiden opinnäytteiden arvostelulausunnoissa luodut merkitykset.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
138
Series
Abstract
Opinnäytetyössäni tarkastelen taiteen maistereiden opinnäytteistä annettuja arvostelulausuntoja. Analysoin sellaisia vuosina 2006-2010 taidekasvatuksen koulutusohjelmassa tehtyjä lausuntoja, joissa arvosanoiksi oli ehdotettu joko 1 (tyydyttävä) tai 5 (erinomainen). Tutkimusaineistooni kuuluvia lausuntoja (yhteensä 56 kappaletta) käsittelen analyyttisen diskurssianalyysin keinoin. Mielenkiintoni kohdistuu erityisesti siihen, millaisia merkityksiä arvosteluteksteissä luodaan. Työssäni erittelen arvostelulausuntojen kielenkäyttöä ja pohdin sitä kriittisesti. Tarkastelen myös miten lausunnot esittävät kielellisesti opinnäytteiden tekemisen prosessin ja millaisia taidollisia tavoitteita ja vaatimuksia opinnäytetöille lausunnoissa asetetaan. Aineiston jäsentämisen välineenä olen käyttänyt lähilukua ja diskurssianalyysin käsitteistöä. Tekemäni havainnot peilautuvat myös arvioinnista aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen. Lopuksi hahmottelen mahdollisia arvioinnin kehittämistarpeita ja pohdin arviointitutkimuksen merkitystä koulutusohjelman kehittymiselle.

In this study, I examine review statements of Master of Arts theses. I analyze the statements of theses in Art Education from the period 2006-2010 that were graded either 1 (satisfactory) or 5 (excellent). The statements comprising my set of data (56 in total) are scrutinized using the methodology of analytical discourse analysis. In my thesis, I focus on the meanings created in the review statements. I inspect and critically analyze the language used in them. I also perform a breakdown on the ways these statements verbally represent the process of preparing Master's Theses and the kinds of goals and demands laid upon them. I have utilized the methods of close reading and discourse analysis as means to structure the data. My findings are also mirrored in previous research on assessment. As a conclusion, I sketch the possible needs for further development in assessment, as well as the possible implications of this study for the future development of the degree program.

Den här magisteravhandlingen handlar om bedömningsutlåtanden av magisteravhandlingar. Studiens syfte är att analysera sådana utlåtanden i utbildningsprogrammet i konstfostran från år 2006 till 2010 som fått betyget 1 (försvarlig) eller 5 (utmärkt). Jag handlar utlåtandena utgörande mitt stoff (sammanlagt 56) med metoder av analytisk diskursanalys. Jag är framför allt intresserad av betydelser skapade i utlåtandena. Språkbruket i bedömningarna redogörs och analyseras kritiskt i studien. Jag undersöker också hur bedömningarna språkligt framställer processen för skrivandet av avhandlingarna och hurdana målsättningar sätts för dem. Som begreppsapparat för analyseringen av mitt stoff har jag använt närläsning och diskursanalys. Mina rön baserar sig också på tidigare forskning kring bedömningen. Till slut skissar jag även möjliga utvecklingsbehov samt diskuterar betydelsen av denna studie till framtida utvecklingen av utbildningsprogrammet.
Description
Supervisor
Pohjakallio-Koskinen, Pirkko
Keywords
opiskelija-arviointi, arvostelu, diskurssianalyysi, arvostelulausunto, korkeakouluopiskelu, taiteen maisterit, student assessment, assessment, discourse analysis, review statement, higher education, Masters of Art, elevbedömning, utvärdering, diskursanalys, bedömningsutlåtande, högskolestudier, magistrar i konst
Other note
Citation