Suitable Level of Productization in Configurable Enterprise Software

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan pääaine
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
80 + 12
Series
Abstract
The ability to serve business customers in large quantities while ensuring sustainable long term business continuity for the vendor requires explicit understanding of how the offering creates value for customers. Enterprise information systems have gone through a recent transformation towards being so called “standard software” with elements that are subject to customization. These productization efforts have been undertaken to specifically improve efficiency, scalability and quality while providing the means for meeting customer specific demands. However, through customizability vendors must make compromises between solution complexity and meeting customer requirements. This Thesis pursues to answer the research problem “How can vendors of configurable enterprise software achieve a suitable level of productization?” to help vendors maintain the original targets for productization. The research was carried out as action research for a Finnish software vendor and contained a qualitative data analysis based on Grounded Theory. Several productization related challenges were found during the analysis such as re-invention of solutions to customer problems and gaps of responsibility in internal operations. To steer the research, a target state of productization was defined for the product itself and for its supporting processes. A key productization target for the product is the formulation of solution configuration templates that are constructed to meet requirements of customer segments. The suggested actions of the thesis for vendors of configurable enterprise software discuss product management practices, customer segmentation and software modularization. Conclusive thoughts of the Thesis are threefold. First of all, productization of configurable enterprise software should be studied from the perspective of the organization as a whole and not just the product itself. Secondly productization requires significant effort and is a long term process which should yield benefits later. Lastly the Thesis highlights that a product manager role should exist in a software vendor and that role should be equipped with enough authority to make product related decisions.

Ohjelmistotoimittajien kyky palvella suurta määrää yritysasiakkaita ja samalla varmistaa oman liiketoimintansa jatkuvuus vaativat asiakasarvon tuottamisen syvällistä ymmärtämistä. Yritysohjelmistot ovat viime vuosina läpikäyneet muutoksen, jonka seurauksena ne usein edustavat niin sanottuja standardiohjelmistoja ja sisältävät samalla mahdollisuuden muokattavuudelle. Tuotteistusta on tehty erityisesti parantaakseen tehokkuutta, skaalautuvuutta ja laatua samalla tarjoten mahdollisuuden asiakaskohtaisten vaatimusten täyttämiselle. Kuitenkin, kustomoitavuuden myötä toimittajien on tehtävä kompromissi ratkaisun monimutkaisuuden ja toisaalta asiakastarpeiden täyttämisen välillä. Tässä diplomityössä pyritään vastaamaan tutkimusongelmaan: ”Kuinka konfiguroitavia yritysohjelmistoja valmistavat yritykset voivat saavuttaa sopivan tuotteistusasteen?”, jotta saadaan autettua ohjelmistotarjoajia pysymään alkuperäisessä tuotteistustavoitteessaan. Tutkimus on tehty toimintatutkimuksena suomalaiselle ohjelmistoyritykselle ja siihen sisältyi Grounded Theory –lähestymistapaan perustuva laadullinen data-analyysi. Suoritetun analyysin perusteella löydettiin useita tuotteistukseen liittyviä haasteita kuten asiakasratkaisujen uudelleenkeksiminen ja vastuualueiden epäselvyys tietyissä sisäisissä toiminnoissa. Tutkimusta ohjaamaan määriteltiin tuotteistuksen tavoitetila sekä tuotteen että sitä tukevien prosessien osalta. Tärkeä tuotteeseen liittyvä tavoitetilan piirre on konfiguraatiopakettien suunnittelu eri asiakassegmenteille. Diplomityön toimintasuositukset käsittelevät tuotehallintaa, asiakassegmentointia sekä modularisointia. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että tuotteistusta tulee tutkia koko organisaation näkökulmasta eikä pelkästään tuotteen osalta. Toiseksi tuotteistus vaatii huomattavasti työtä ja on pitkäaikainen prosessi, jonka pitäisi tuottaa hyötyjä ajan kuluessa. Lopuksi, diplomityössä korostetaan että ohjelmistoyrityksessä tulisi olla tuotehallintarooli, jolla on tarvittava päätösvalta tehdä tuotteeseen liittyviä päätöksiä.
Description
Supervisor
Kauppinen, Marjo
Thesis advisor
Ylinen, Tommi
Keywords
productization, configurable enterprise software, customization, software product management, action research, grounded theory
Other note
Citation