The impact of skill on the operating performance of private equity buyout syndicate deals

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-22
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
74+9
Series
Abstract
OBJECTIVES OF THE STUDY Private equity syndicate deals refer to a collaborative investment approach in which multiple sponsors jointly take over a target company. Recent groundbreaking studies on private equity buyout syndicate deals have focused on operating performance and the impact of sponsor skill on the likelihood of achieving a successful exit. However, we do not yet understand how sponsor skill affects operating performance. In this thesis, I aim to address the lack of understanding of the impact of skill on the operating performance of private equity buyout syndicate deals. To the best of my knowledge, this thesis is the first study of the operating performance benefits for high-skill and low-skill sponsors in private equity buyout syndicate deals. DATA AND METHODOLOGY The sample used in this thesis is collected from Zephyr, Refinitiv, Orbis, and Preqin. It includes 1162 private equity buyout deals in the EU-27 and EFTA countries completed between the years 2001 and 2016. I identify 606 (52%) as deals with a known exit date and 556 (48%) as current holdings. To analyse the impact of skill on the operating performance of syndicate deals, I employ univariate analysis, cross-sectional OLS regression, and an instrumental variable approach using two-stage least-squares regression. The private equity sponsor's skill is a key variable in my study, and I use two alternative methods to assess it. First, I use a return-based measure defined using fund-level return data from Preqin. Second, I use a deal-based measure defined using the proportion of successful deal outcomes. KEY FINDINGS Using cross-sectional OLS regression, I find evidence that syndicate deals outperform single-sponsor deals in terms of Revenue growth and EBIT growth. Moreover, I find that higher sponsor skill is associated with lower benefits from syndication in terms of Revenue growth and EBIT growth. However, after accounting for endogeneity concerns using an instrumental variable approach using two-stage least-squares regression, I find no endogeneity robust evidence for these results. Essentially, my results regarding Revenue growth and EBIT growth are driven by selection effects. The superior performance of syndicate deals and the decreasing benefits of syndication at higher skill levels are attributable to the differences in the characteristics of the target companies and not the ability of the syndicate to improve the operating performance of the target. This means no robust evidence for the hypotheses is found. It is worth noting that the cultural distance between the target’s country and the sponsor’s country seems to be a suitable instrument to explain syn- dication. This is a valuable contribution to existing literature, as finding instruments for syndication has been proven difficult in previous studies. A key limitation in my study is the limited availability and quality of portfolio company financial data.

FORSKNINGENS MÅL I riskkapital syndikatinvesteringar köper flera riskkapitalinvesterare tillsammans upp ett företag. Nyligen banbrytande forskning inom riskkapital syndikatinvesteringar har fokuserat på portföljföretags operativa resultat och påverkan av investerarens kompetensnivå på sannolikheten att uppnå en lyckad försäljning av investeringsmålet. Mitt mål i detta examensarbete är att åtgärda en lucka i tidigare forskning genom att undersöka hur riskkapitalinvesterarens kompetens påverkar det operativa resultatet i riskkapital syndikatinvesteringar. Så vitt jag vet är denna forskning den första att undersöka vilken nytta på operativa resultatet riskkapitalinvesterare med låg kompetensnivå och hög kompetensnivå får från syndikatinvesteringar. DATA OCH METODER Data i detta examensarbete är samlat från Zephyr, Refinitiv, Orbis och Preqin. I forskningsdatat ingår 1162 riskkapitalinvesteringar i EU-27 och EFTA länderna utförda mellan åren 2001 och 2016. Jag identifierar 606 (52%) av investeringarna som företagsköp med en känd försäljningsdag och 556 (48%) som nuvarande portföljföretag. För att undersöka påverkan av investerarens kompetens på det operativa resultatet av portföljföretag tillämpar jag univariat statistik, OLS regressionsanalys och instrumental tvåstegs regressionsanalys. Riskkapitalinvesterarens kompetens är en av de viktigaste variablerna i min forskning och jag använder två olika sätt att mäta kompetens. Först använder jag ett mått baserat på riskkapitalfondens investeringsavkastning som har hämtats från Preqin databasen. Som andra använder jag ett mått baserat på proportionen av lyckade företagsförsäljningar. VIKTIGASTE RESULTAT Genom att använda OLS regressionsanalys hittar jag bevis för att syndikatinvesteringar presterar bättre med avseende på tillväxt av Omsättning och EBIT än investeringar var en enskild investerare köper upp ett företag. Dessutom hittar jag bevis för att högre kompetensnivå hos investeraren är förknippad med lägre nytta från syndikatinvesteringar med avseende på tillväxt av Omsättning och EBIT. Men efter att ta i beaktande endogenitet med en instrumental tvåstegs regressionsanalys hittar jag inga robusta bevis för dessa resultat. Detta betyder att mina resultat för tillväxt av Omsättning och EBIT är drivna av urvalseffekter. Den bättre prestandan av syndikatinvesteringar och de minskande fördelarna av syndikatinvesteringar på högre kompetensnivåer beror på skillnader i målföretagens egenskaper och inte syndikatets förmåga att förbättra målföretagens operativa prestanda. Detta innebär att inga robusta bevis för hypoteserna hittas. Det är värt att påpeka att kulturell distans mellan det uppköpta företagets land och investerarens land verkar vara ett bra instrument för att förklara syndikering. Detta är ett värdefullt bidrag till befintlig litteratur eftersom det i tidigare studier har varit svårt att hitta passande instrument för syndikering. En viktig begränsning i min studie är den begränsade tillgången till och kvaliteten på data.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
private equity, buyout, syndicate, operating performance, skill
Other note
Citation