Kirjapainon värinhallinta ISO-painomenetelmästandardien mukaisessa painatuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
111
Series
Abstract
Tämä diplomityö oli jatkoa Otavan Kirjapaino Oy:ssä aloitetulle ISO painomenetelmästandardin mukaiselle värinhallinnan kehittämisprojektille. Työn tavoitteena oli määrittää värikohtaiset densiteettitasot, joilla päästään standardin ISO 12647-2 mukaiseen painolaatuun. Diplomityön kirjallisuusosassa käsiteltiin yleisesti arkkioffset painatusprosessia, värinhallintaa ja värinhallinnan osatekijöitä, standardisointia, sekä painatuksen kriittisiä tekijöitä painojälkeä ajatellen. Kirjallisuusosasta käy hyvin ilmi, miten monen tekijän summa lopullinen painojälki on. Painojälkeen vaikuttavat jo ennen varsinaista painokoneella painamista muun muassa aineistopalvelussa tehtävät värierottelut, valittu ICC-profiili ja levytulostuksessa käytettävä rasterointityyppi. Arkkioffset painokoneella painettaessa kriittisiä tekijöitä painojäljen standardissa pysymisen kannalta ovat pisteenkasvu, CIELAB -arvot ja värikerroksen paksuus, sekä harmaatasapainon ylläpitäminen. Standardi ISO 12647-2 antaa omat suosituksensa ja ohjearvonsa arkkioffset painamiselle, jotka helpottavat halutun painojäljen saavuttamista. Standardin ISO 12647-2 mukaisen painolaadun saavuttamiseksi tarvittavat testipainatukset suoritettiin Otavan Kirjapainossa. Testipainatuksia suoritettiin kahdenlaisia, eli NCI (Neutral colour intensity) - testipainatuksia ja standardisointipainatuksia. NCI-testipainatukset suoritettiin kolmella 4-väri arkkioffsetpainokoneella ja standardisointipainatukset neljällä 4-väri arkkioffsetpainokoneella. Käytetyt paperilaadut olivat M-Realin Galerie Art Silk 130 g/m2, UPM-Kymmenen Edixion 100 g/m2 ja Vida Paperin Lessebo Design ivory 1.3 100 g/m2. NCI-testipainatusten avulla määritettiin painokonekohtaiset levytulostuksen korjauskäyrät, joita käytettiin standardisointipainatuksissa. Standardissa ISO 12647-2 on määritetty jokaiselle osavärille oma CIELAB -arvo, joka kertoo värin paikan väriavaruudessa ja sen, onko väri standardinmukainen. Otavan Kirjapainossa painojälkeä mitattiin ainoastaan densitometrillä, joten tarkoituksena oli löytää standardin osavärikohtaista CIELAB -arvoa vastaava densiteettiarvo. Standardisointipainatuksessa kiinnitettiin huomiota myös pisteenkasvuun, ja sen pysymiseen sallituissa rajoissa. Oikeiden densiteettiarvojen löydettyä jatkettiin painolaadun seuraamista viikoittaisin kontrollimittauksin. Testipainatukset ja viikoittaiset kontrollimittaukset osoittivat, että standardin mukaisen painolaadun seuraaminen ainoastaan densiteettiarvojen avulla on vaikeaa, ellei mahdotonta. Densiteetti kuvaa ainoastaan värikerroksen paksuutta, ei itse väriä. Ainoastaan CIELAB -arvoja spektrofotometrillä mittaamalla voidaan virallisesti varmistaa standardin mukainen painolaatu.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Uuttu, Matti
Keywords
colour management, värinhallinta, ISO 12647-2, ISO 12647-2, sheet-fed offset, arkkioffset
Other note
Citation