Sitcomin ytimessä- alle 30-minuuttisen jatkuvajuonisen komediasarjan ydinidean synnystä, kehityksestä, kukoistuksesta (ja ehkä vähän kuolemastakin)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvatuotanto
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
Tämän tutkimuksen tavoitteena on alle 30-minuuttisten jatkuvajuonisten komediasarjojen eli tilan-nekomedioiden (perinteisesti sitcomeiksi kutsuttujen) ydinidean määrittely, tuon ydinidean elinkaaren hahmotus, sekä myös ydinidean muodostavien elementtien ja tuotteen lopullisen huumoriarvon suhteen tarkastelu. Lähemmin katse luodaan suomalaiseen sitcomiin. Tutkimuksen keskiössä on kolme suomalaista sitcomia, joiden ydinideat tutkimus pyrkii määrittelemään. Tämän lisäksi tarkastelun alla on ydinidean ja konseptoinnin suhde. Tutkimus auttaa ennen kaikkea ymmärtämään sitcomin idean ydintä ja sen tarpeita tuotannossa, ehkä auttaen tekijää hahmottamaan paremmin ”sen jonkin, joka saa nauramaan”, ja näin ollen suojelemaan sitä pitkin matkaa sekä sisäisiä että ulkoisia haasteita vastaan. Tätä kautta tutkimus luo teoreettisen katseen huumorin moninaisiin muodostumiskeinoihin, sekä siihen, ovatko ne ma-nipuloitavissa. Tutkimus tarkastelee myös huumorin funktiota tietyntyyppisten sisältöjen ilmaisu-keinona. Näin ollen parhaimmillaan tutkimus voi toimia myös tutustumisvälineenä lukijan taiteelliseen itsetuntemukseen.

The aim of this study is to define the core idea of the sitcom and its life cycle and also analyze the relationship between the elements that form the core idea and the final humor in a sitcom. On closer the look is directed at Finnish sitcom. The focus is on three Finnish sitcoms, whose core ideas the research aims to define. In addition, under review is the relationship between the core idea and conceptualization. This study will help to understand, above all, the core idea of a sitcom and its needs during the production, perhaps helping the creator better identify ”that something that ticks”, and thus protect it during the development against as well as internal and external challenges. Through this the study creates a theoretical evaluation on the diverse formations of the humor, as well as on the fact whether they are under manipulation. The study will also examine the function of humor as means of expression for certain types of contents. Thus, at best the research can also serve as a way for the reader to improve his or her artistic self-knowledge.
Description
Supervisor
Bardy, Aleksi
Thesis advisor
Rinne, Kirsi
Keywords
sitcom, ydinidea, huumori, nauru, konsepti, tv-sarja
Other note
Citation