Socially shared cognition and the management of a building project: Dynamic action in a network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 119 + liitt. (+2)
Series
Abstract
A shared cognition approach has not been applied to project management studies. This is understandable, because shared cognition is a relatively new, emerging field of social psychology. Shared cognition can be divided into socially and physically shared cognition. This paper concentrates on socially shared cognition. There are two forms of shared cognition: strong shared cognition and weak shared cognition. Weak shared cognition sees a human being in the centre. A human being is the actor, but his/her cognition is supported by the distributed means of other people, tools, and artefacts. Strong shared cognition goes even further: the whole system of cognitions is radically distributed and a single actor is not a feasible object of study. This study is based on strong shared cognition. Many concepts of socially shared cognition can be applied to studies of project management: transactive memory, communities of practice, social networks, weak links, and knowledge brokers to mention only a few. However, project management differs from other fields where socially shared cognition has been applied so far. Projects are not communities of practice, even though they carry some similar features. Projects are dynamic phenomena and this should be kept in mind when they are studied. A qualitative case-study of a school renovation project is used as an example of shared cognitive activity in a project. The project is studied phase by phase and the network links in each phase are described. The main result of the study is that there are two modes of cognitive activity in the management of a project: shared and divided. The two modes serve different purposes. There are routine periods in projects, but sometimes more intelligent action is needed, e.g. when the project team needs to consider alternative routes of action or analyse weak signals. The divided mode is applicable in routine periods, but the shared mode is more appropriate for intelligent action.

Hajautetun kognition käsitettä ei ole sovellettu projektinjohtamisen tutkimiseen. Tämä on ymmärrettävää, onhan sosiaalisesti hajautetun kognition tutkiminen verraten uusi tieteenala. Hajautetulla kognitiolla tarkoitetaan joko fysikaalisesti tai sosiaalisesti hajautettua kognitiota. Tämä tutkimus käsittelee sosiaalisesti hajautettua kognitiota. Hajautettua kognitiota voidaan lähestyä joko vahvasti tai heikosti hajautuneen kognition näkökulmasta. Heikko hajautunut kognitio pitää ihmistä älykkään toiminnan keskipisteessä. Yksilö on toimija, mutta hänen ajatteluaan tukevat hajautuneet resurssit, joita ovat mm. toiset ihmiset, välineet ja artefaktit. Vahva hajautettu kognitio menee pidemmälle. Kaikki älykäs toiminta nähdään radikaalisti hajautuneena eikä yksilö ole mielekäs tutkimuksen kohde. Tämän tutkielman lähtökohta on vahvasti hajautunut kognitio. Monia hajautetun kognition käsitteitä voidaan soveltaa projektin johtamiseen. Näitä ovat muun muassa transaktiivinen muisti, käytäntöyhteisöt, sosiaaliset verkostot, heikot sidokset ja tiedonvälittäjät. Projektinjohtaminen kuitenkin eroaa muista alueista, joilla sosiaalisesti hajautettua kognitiota on sovellettu tähän mennessä. Projektit eivät ole käytäntöyhteisöjä vaikka niillä onkin paljon yhteisiä piirteitä. Projektit ovat luonteeltaan dynaamisia ja tämä on syytä pitää mielessä niitä tutkittaessa. Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu yhden rakennushankkeen analyysistä. Erään koulun peruskorjausta tutkitaan kvalitatiivisin menetelmin ja tuloksena on kuva rakennushankkeesta sosiaalisesti hajautuneena kognitiivisena toimintana. Hanke analysoidaan ja verkostosidosten laatu kuvataan vaihe vaiheelta. Johtopäätelmänä voidaan todeta, että toimijat soveltavat projektinjohtamisessa kahta eri kognitiivista strategiaa: hajautettua ja jaettua. Nämä kaksi strategiaa eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä voidaan käyttää saman hankkeen eri vaiheissa. Projekteissa on vaiheita, jotka ovat rutiinimaisia, mutta välillä tarvitaan myös älykästä toimintaa ja harkintaa, kun on esimerkiksi tulkittava heikkoja signaaleja tai pohdittava radikaalisti uusia vaihtoehtoja. Hajautettu strategia sopii rutiinimaisiin vaiheisiin, mutta jos älykästä toimintaa tarvitaan, jaettu strategia on ainoa vaihtoehto.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Keywords
Other note
Citation