Muutoksen toteuttaminen osto-organisaatiossa muutosjohtamisen näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 105 s. + liitt. 4
Series
Abstract
The goal of this study is to understand change implementation in a purchasing organization from a change management perspective. The understanding is achieved by studying the viewpoints of employees and managers which describe the management of implemented and ongoing change projects. The conclusions aim to develop management of change in the purchasing organization. The primary study method was a half-structured interview and the study data consisted of 27 interviews. The data was analysed qualitatively and the literature presented in this thesis formed the basis of the analysis. The most significant literature sources for this study were Kotter's eight-step change model and the organizational change theories of Lewin and Schein. In organizational change management they emphasize the relevance of leadership and the importance of change management efforts needed in the beginning of change. The literature presented in this work linked individual, group and organization change together with change leadership in the larger scope of change management. The conclusions of the study were following. Firstly the goals of the change projects were not as obvious to employees as they were to their managers. Secondly employees did not consider communication during change projects always informative. In their opinion work-related feedback was also infrequent. Thirdly employees considered that management emphasized coordination of tasks and work issues instead of leading or motivating employees in a personal level. The development recommendations based on the study are: to form a common vision to clarify the change objectives and mission of the purchasing organization, to increase and emphasize the role of communication and feedback to communicate as well as to coordinate change implementation more clearly and finally to use different leadership styles in a more broadly manner in diverse change situations to reinforce human centred leadership.

Diplomityön tutkimuksen tavoite on ymmärtää muutoksen toteuttamista muutosjohtamisen näkökulmasta osto-organisaatiossa. Työssä tutkitaan muutosten toteuttamista selvittämällä esimiesten ja henkilöstön näkökulmia toteutetuista sekä käynnissä olevista muutosprojekteista. Tutkimuksen johtopäätöksien perusteella muodostetaan kehitysehdotuksia, joiden avulla pyritään kehittämään muutoksien toteutusta tutkimuksen kohdeorganisaatiossa. Työn pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua haastattelua ja tutkimusaineisto muodostui 27 haastattelusta. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisesti käyttäen analyysin tukena työn kirjallisuusperustassa esitettyjä näkemyksiä muutoksen toteuttamisesta. Työn tavoitteen kannalta tärkeimmiksi kirjallisuuslähteiksi muodostuivat Kotterin muutosmalli sekä Lewinin ja Scheinin teoriat muutoksen toteuttamisesta. Organisaation muutosten toteuttamisessa ne nostavat esiin ihmisten johtamisen sekä muutosten toteuttamisen alkuvaiheen vaatiman työn merkityksen muutoksen menestyksen taustalla. Kirjallisuusosan merkittävä anti on yhdistää yksilön, ryhmän ja organisaation muutos sekä muutosjohtaminen muutoksen toteuttamisen kokonaiskuvaan. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että esimiesten näkökulmissa selkeänä pidetty muutosten päämäärä ei ollut välittynyt henkilöstölle yhtä selkeänä. Henkilöstö ei kokenut viestintää aina informoivana ja työtä ohjaavaa palautetta kerrottiin annetavan liian vähän. Johtamisen kerrottiin henkilöstön näkökulmasta painottuvan osin asioiden johtamiseen heidän henkilökohtaisen johtamisen sijaan. Muutoksen toteuttamisen kehitysehdotuksia tämän tutkimuksen perusteella ovat: osto-organisaation yhteisen vision muodostaminen päämäärän selkeyttämiseksi, viestinnän ja palautteen roolin korostaminen muutospäämäärän viestimiseksi ja muutostoiminnan ohjaamiseksi sekä erilaisten johtamistyylien määrätietoisempi käyttäminen muutostilanteissa ihmiskeskeisen johtamisen vahvistamiseksi.
Description
Supervisor
Immonen, Stina
Thesis advisor
Virtaharju, Jouni
Keywords
change management, muutoksen toteutus, organizational change, muutosjohtaminen, implementing change, muutos organisaatiossa, ihmisten muutos
Other note
Citation