Sustainable competitive advantage from an alternative raw material in the European water chemicals industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 78
Series
Abstract
This study analyses the potential sustainable competitive advantage of pickling liquor, an alternative raw material, in the European water chemicals industry. Pickling liquor is an industrial by-product that is produced in large volumes in the steel industry and can be used as a raw material in water treatment coagulants manufacturing. Most of the pickling liquor in Europe is internally recycled in steel industry regeneration plants. This raw material is already used in some coagulant manufacturing plants in Europe, but not universally, and is known to offer some local cost advantage. The research problem is: Can pickling liquor is utilized to achieve sustainable competitive advantage in the European coagulants manufacturing? The objectives of the study are:. 1. To understand the current use of pickling liquor. 2. To analyze the feasibility and economic, customer and technological potential of using pickling liquor. 3. To present a business case for additional pickling liquor use in a pilot project. 4. To give recommendations for managers and executives. The literature study examines previous research on competitive advantage and operations strategy. The empirical part of the text is based on qualitative and quantitative analysis of data collected from the commissioning company's European operations and management. The data is used to present a pilot project case that is analysed in local and large scale. Analysis of the theory and results indicates that under the current manufacturing setup pickling liquor does not provide strategically sustainable competitive advantage but only temporary, tactical advantage. Currently pickling liquor plays a minor role in the European coagulants industry, as opposed to the North-American market. The study presents requirements for a business reengineering project and recommendations for achieving sustainable competitive advantage through a new competitive strategy by going after the most important, currently untapped pickling liquor sources in the steel industry regeneration plants and preventing competition from gaining access to these sources.

Tässä työssä analysoidaan peittaushaposta saatavaa kestävää kilpailuetua Euroopan vesikemikaaliteollisuudessa. Peittaushappo on terästeollisuuden sivutuote, jota voidaan käyttää vaihtoehtoisena raaka-aineena vedenkäsittelykoagulanttien valmistuksessa. Suurin osa Euroopan peittaushaposta kierrätetään terästeollisuuden omaan käyttöön regenerointilaitoksissa. Peittaushappoa käytetään nykyisellään jonkin verran koagulanttikemikaalien valmistuksessa ja sen tiedetään tarjoavan joitakin paikallisia, laitoskohtaisia kustannusetuja. Tutkimuskysymys on: "Voiko peittaushappoa hyödyntämällä saavuttaa kestävää kilpailuetua Euroopan vesikemikaaliteollisuudessa?". Työn tavoitteet ovat:. 1. Ymmärtää peittaushapon nykyiset käyttökohteet ja -määrät. 2. Analysoida peittaushapon teknologista, taloudellistaja asiakaskohtaista potentiaalia. 3. Esittää liiketoimintamalli peittaushapon käytön lisäämisestä pilottiprojektissa. 4. Antaa suosituksia teollisuudenalan johtotehtävissä työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille. Tekstin kirjallisuusosuudessa esitellään aiempaa tutkimusta kilpailu- ja tuotantostrategiasta. Empiirinen osuus perustuu työn tilanneen yhtiön tuotantolaitoksista ja johdolta kerättyyn laadulliseen ja numeeriseen dataan, jota käytetään potentiaalisen pilottiprojektin vaikutusten arviointiin paikallisella ja kansainvälisellä tasolla. Työn tulosten ja teoriatutkimuksen perusteella havaitaan, että peittaushapon hyödyntäminen nykyisessä tuotantoverkostossa ei tuo merkittävää pitkäntähtäimen kilpailuetua vaan väliaikaista, taktista etua. Nykytilanteessa peittaushapon merkitys Euroopan tuotannossa on pieni verrattuna yhtiön Pohjois-Amerikan markkinoihin. Tekstissä esitellään pitkäkestoiseen kilpailuetuun tarvittavia liiketoimintaprosessin uudistuksia ja suosituksia, jotka tähtäävät uuden kilpailustrategian luomiseen. Ehdotetun kilpailustrategian olennaisena lähtökohtana esitetään hankintatoimien keskittämistä terästeollisuuden merkittävimpien peittaushapontuottajien kierrätyslaitoksiin, jolloin samalla estetään kilpailijoiden pääsy ko. raaka-ainelähteisiin.
Description
Supervisor
Keil, Thomas
Thesis advisor
Fabricius, Jori
Keywords
operations strategy, tuotantostrategia, sustainable competitive advantage, kestävä kilpailuetu, hypercompetition, hyperkilpailu, alternative raw materials, vaihtoehtoiset raaka-aineet
Other note
Citation