Kaupungin metsäpuutarha – Kasviyhdyskuntia hyödyntävä kehittämissuunnitelma Helsingin Ulvilanpuistoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
Tässä diplomityössä selvitettiin, miten ja millainen julkiseen käyttöön tarkoitettu metsäpuutarha kannattaa suunnitella Suomen ja erityisesti Helsingin olosuhteisiin. Metsäpuutarhalla tarkoitetaan tässä työssä Iso-Britanniassa 1900-luvun alussa kehittynyttä puutarhataiteen suuntausta, jossa todellista tai kuvitteellista eksoottista metsää mallinnetaan lisäämällä olemassa olevaan metsään kasvupaikalle soveltuvia puita, pensaita sekä ruohovartisia kasveja päällekkäisiksi kerroksiksi. Kerroksien avulla metsäpuutarhaan muodostetaan monipuolisia näkymiä ja tiloja sekä erilaisia värien ja tekstuurien yhdistelmiä metsän sisälle sekä reunoille. Työn aiheen taustalla on Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjauksessa vuonna 2009 esitetty ehdotus suomalaisesta sovellutuksesta monikerroksisesta ja monilajisesta metsäpuutarhasta yhtenä ratkaisuna monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden edistämiseen julkisilla viheralueilla. Diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten tyypillisesti osana yksityistä puutarhaa oleva metsäpuutarha voidaan suunnitella julkiseen käyttöön soveltuvaksi eli kohtuullisin resurssein toteutettavaksi ja hoidettavaksi sekä ekologisesta ja esteettisestä näkökulmasta laadukkaaksi. Työssä selvitettiin suunnitellun kasviyhdyskunnan käyttökelpoisuutta menetelmänä julkisen metsäpuutarhan suunnittelussa soveltamalla menetelmää Helsingin Munkkivuoressa sijaitsevan Ulvilanpuiston kehittämisessä. Diplomityö on jaettu viiteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa on kuvattu työn taustaa, tavoitteita ja rakennetta. Toisessa luvussa on perehdytty metsäpuutarhaan puutarhataiteen tyylisuuntana, esteettisiin, ekologisiin ja resurssien käytön näkökulmiin suunnittelussa sekä kasviyhdyskuntien suunnittelun periaatteisiin. Kolmannessa luvussa esitellään suunnittelukohde eli Helsingin Munkkivuoressa sijaitseva Ulvilanpuisto kirjallisuus- ja paikkatietoanalyysien sekä maastokartoituksen avulla. Neljännessä luvussa on sovellettu kasviyhdyskuntaluokitusta ja tilallisia periaatemalleja käytännössä ja luotu kasviyhdyskuntiin perustuva kehittämissuunnitelma Ulvilanpuistoon sekä kysymyspohjainen hoito-ohjetaulukko. Viidennessä luvussa esitetään johtopäätökset. Johtopäätöksenä esitetään, että käytettyjä menetelmiä voidaan ja on kannattavaa hyödyntää metsäpuutarhan suunnittelussa julkiselle alueelle. Työssä tuodaan esille, että metsän nykyisen ja tavoitteellisen tilarakenteen määrittäminen sekä kasviyhdyskunnan nykytilan ja kehittämisen suunnittelu ovat merkittävässä osassa toimivan metsäpuutarhan suunnittelussa. Käytetyt suunnittelumenetelmät vaikuttavat työn perusteella toimivilta kohteille, joissa halutaan kehittää jo olemassa olevia kasviyhdyskuntia, hyödyntää kasvien keskinäistä dynamiikkaa, lisätä kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja ympäristön viihtyvyyttä.

This master’s thesis examines how a woodland garden intended for public use should be planned for Finnish conditions – and more precisely, to the conditions in Helsinki. In this thesis work, woodland garden refers to the trend of garden art originating from early 1900s Great Britain, where a real or imaginary exotic forest is modeled by adding overlapping layers of trees, bushes and herbaceous plants suitable to the habitat to a preexisting forest. The layers help in forming diverse vistas and spaces as well as different combinations of colors and textures in both the interior and at the edges of the forest. The topic of the thesis is based on a proposition included in the city of Helsinki 2009 definition of policy on usage of plants in built green spaces. The proposition suggests Finnish application of a multilayered and diverse woodland garden as one solution in promoting biodiversity and ecological sustainability in public green spaces. The goal of the master’s thesis was to investigate how a woodland garden – which is typically a part of a private garden – could be planned to be suitable for public use. This includes being able to implement and maintain it with a reasonable amount of resources, as well as the result being of high quality from ecological and aesthetic viewpoints. The thesis work investigated the viability of designed plant communities as a method for planning a public woodland garden by applying the method to the development of Ulvilanpuisto in Munkkivuori, Helsinki. The master’s thesis has been divided into five chapters. The first chapter describes the background, goals and structure of the thesis work. The second chapter examines woodland garden as a style of garden art, the aesthetic, ecological and resource usage viewpoints in design, along with the principles of designing plant communities. The third chapter introduces the planning area, Ulvilanpuisto – located in Munkkivuori, Helsinki – with the help of a literary review, a geographic data analysis and site survey. The fourth chapter applies designed plant communities and spatial principle models in practice by creating designed plant community based development plan and a question-based table of care instructions for Ulvilanpuisto. The fifth chapter presents conclusions. The presented conclusion is that the methods used in this thesis work are suitable and beneficial for planning woodland gardens for public use. The thesis points out that defining the current and intended woodland structure and defining the current state and planned development of the plant communities play a major role in planning a functional woodland garden. Based on the thesis work, the used methods of planning appear suitable for areas where the goals are development of preexisting plant communities, utilization of inter-plant dynamics, and increases in biodiversity and attractiveness of the environment.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Hautamäki, Ranja
Keywords
metsäpuutarha, kasviyhdyskuntien suunnittelu, metsän tilarakenne, Ulvilanpuisto, Helsinki, maisema-arkkitehtuuri
Other note
Citation